pieniadz.pl

Zawarcie umowy kredytu i aneksu do umowy kredytowej

14-09-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 19 / 2016
Data sporządzenia: 2016-09-14
Skrócona nazwa emitenta
PROTEKTOR
Temat
Zawarcie umowy kredytu i aneksu do umowy kredytowej
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki działającej pod firmą PROTEKTOR Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie _dalej: "Emitent" lub "Spółka"_ realizując obowiązek Emitenta określony w art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku _rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku_ oraz uchylające dyrektywę 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE _rozporządzenie MAR_ niniejszym informuje o zawarciu w dniu dzisiejszym, tj.14.09.2016 r., z mBank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, Oddział Korporacyjny Warszawa, ul. Królewska 14, 00-950 Warszawa, wpisaną do rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000025237, NIP: 526-021-50-88, Kapitał zakładowy według stanu na dzień 01.01.2016 r. _w całości opłacony_ wynosi 168.955.696 zł _dalej: Bank_:
1. umowy kredytu _dalej: Kredyt_ , której przedmiotem jest udzielenie PROTEKTOR S.A. przez Bank kredytu obrotowego na okres do 31.12.2017 r. na łączną kwotę 4.000.000 PLN
2. Aneksu nr 2 do umowy kredytowej nr 02/238/14/Z/VV o kredyt w rachunku bieżącym w PLN, którego przedmiotem jest odnowienie kredytu w rachunku bieżącym do dnia 28 września 2017 roku oraz zwiększenie limitu do kwoty 1.200.000 PLN.

Środki pieniężne pochodzące z kredytów zostaną przeznaczone i wykorzystane na finansowanie bieżącej działalności Spółki oraz wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy PROTEKTOR S.A.
Zabezpieczeniem kredytów jest hipoteka umowna łączna na nieruchomości przy ul. Kunickiego 20-24 w Lublinie oraz weksle własne in blanco.
Pozostałe postanowienia umowy, w tym warunki finansowe nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla danego typu.
Kara umowna: nie dotyczy
Niniejszy raport bieżący zawiera informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku _rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku_ oraz uchylające dyrektywę 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE _rozporządzenie MAR_. Wartość umowy Kredytu, o której mowa w pkt 1. przekracza 10 % kapitałów własnych Spółki, które na dzień 30.06.2016 r. wynosiły 30 377 tys. PLN.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1 a_, ust. 2 i 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku _rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku_ oraz uchylające dyrektywę 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE _rozporządzenie MAR_.


Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm