pieniadz.pl

Skonsolidowany raport półroczny PSr 2016

31-08-2016


skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2016
_rok_
_zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm._
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
_rodzaj emitenta_
za półrocze roku obrotowego 2016 obejmujące okres od 2016-01-01 do 2016-06-30
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
w walucie
data przekazania: 2016-08-31
PROTEKTOR Spółka Akcyjna
_pełna nazwa emitenta_
PROTEKTOR Lekki _lek_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża_
20-277 Lublin
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Vetterów 24a-24b
_ulica_ _numer_
081 532 22 31 081 532 02 00
_telefon_ _fax_
info@protektorsa.pl www.protektorsa.pl
_e-mail_ _www_
712-010-29-59 430068516
_NIP_ _REGON_
_podmiot uprawniony do badania_

Nazwa arkusza:


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2016 półrocze /2015 półrocze / 2016 półrocze/2015
Dane dotyczące śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody ze sprzedaży 54 643 53 831 12 474 13 021
II. Zysk _strata_ brutto ze sprzedaży 20 791 21 544 4 746 5 211
III. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej 6 220 7 416 1 420 1 794
IV. Zysk _strata_ przed opodatkowaniem 6 135 7 430 1 401 1 797
V. Zysk _strata_ netto grupy kapitałowej 2 971 3 998 678 967
VI. Zysk _strata_ netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 2 757 4 052 629 980
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 4 451 _939_ 1 016 _227_
VIII. Przepływy pieniężne netto wykorzystane w działalności inwestycyjnej _355_ _421_ _81_ _102_
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej _3 283_ _510_ _749_ _123_
X. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 813 _1 870_ 186 _452_
XI. Średni kurs PLN / EUR 4,3805 4,1341
Dane dotyczące śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej
XII. Aktywa razem 88 420 81 669 19 980 19 164
XIII. Aktywa trwałe 27 799 26 343 6 282 6 182
XIV. Aktywa obrotowe 60 621 55 326 13 698 12 983
XV. Zobowiązania razem 28 452 19 643 6 429 4 609
XVI. 7 819 7 595 1 767 1 782
XVII. Zobowiązania krótkoterminowe 20 633 12 048 4 662 2 827
XVIII. Kapitał własny 59 968 62 026 13 551 14 555
XIX. Kapitał przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 58 656 60 754 13 254 14 256
XX. Kapitał zakładowy 9 572 9 572 2 163 2 246
XXI. Średnia ważona liczba akcji _w sztukach_ 19 021 600 19 021 600 19 021 600 19 021 600
XXII. Zysk na jedną akcję przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej 0,14 0,21 0,03 0,05
XXIII. Rozwodniony zysk na jedną akcję przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej 0,14 0,21 0,03 0,05
XXIV. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda 5 897 5 516 1 333 1 294
XXV. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję 0,31 0,29 0,07 0,07
XXVI. Kurs PLN / EUR na koniec okresu 4,4255 4,2615
Dane dotyczące śródrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego
XXVII. Przychody ze sprzedaży 8 318 8 300 1 899 2 008
XXVIII. Zysk _strata_ brutto ze sprzedaży 1 046 2 066 239 500
XXIX. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej _1 696_ _334_ _387_ _81_
XXX. Zysk _strata_ przed opodatkowaniem _1 487_ _497_ _339_ _120_
XXXI. Zysk _strata_ netto _1 530_ _651_ _349_ _157_
XXXII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej _3 570_ _2 568_ _815_ _621_
XXXIII. Przepływy pieniężne netto wykorzystane w działalności inwestycyjnej 6 322 3 937 1 443 952
XXXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej _1 497_ _1 437_ _342_ _348_
XXXV. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 1 255 _68_ 286 _17_
XXXVI. Średni kurs PLN / EUR 4,3805 4,1341
Dane dotyczące śródrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej
XXXVII. Aktywa razem 48 358 48 239 10 927 11 320
XXXVIII. Aktywa trwałe 34 877 33 120 7 881 7 772
XXXIX. Aktywa obrotowe 13 481 15 119 3 046 3 548
XL. Zobowiązania razem 17 981 10 435 4 063 2 449
XLI. Zobowiązania długoterminowe 6 989 6 810 1 579 1 598
XLII. Zobowiązania krótkoterminowe 10 992 3 625 2 484 851
XLIII. Kapitał własny 30 377 37 804 6 864 8 871
XLIV. Kapitał zakładowy 9 572 9 572 2 163 2 246
XLV. Średnia ważona liczba akcji _w sztukach._ 19 021 600 19 021 600 19 021 600 19 021 600
XLVI. Zysk na jedną akcję _w PLN/EUR_ _0,08_ _0,03_ _0,02_ _0,01_
XLVII. Rozwodniony zysk na jedną akcję _w PLN/EUR_ _0,08_ _0,03_ _0,02_ _0,01_
XLVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda _w PLN/EUR_ 5 897 5 516 1 333 1 294
XLIX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję _w PLN/EURO_ 0,31 0,29 0,07 0,07
L. Kurs PLN / EUR na koniec okresu 4,4255 4,2615
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu _skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej_ lub odpowiednio z bilansu _sprawozdania z sytuacji finansowej_ prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Nazwa arkusza:


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-21

+ więcej
  • EUR euro 4,3163 -0,05%  -0,23gr
  • USD dolar 3,9966 -0,07%  -0,28gr
  • GBP funt 5,0406  0,00%   -0,01gr
  • CHF frank 4,5385 +0,05%  +0,24gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm