pieniadz.pl

Polcolorit SA
Raport półroczny P 2016

31-08-2016


skorygowany
KOMISJA NADZRO FINANSOWEGO
Raport półroczny P 2016
_rok_
_zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm._
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
_rodzaj emitenta_
za półrocze roku obrotowego 2016 obejmujące okres od 2016-01-01 do 2016-06-30
zawierający sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
w walucie
data przekazania: 2016-08-31
POLCOLORIT SA
_pełna nazwa emitenta_
POLCOLORIT Materiałów budowlanych _mbu_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża_
58-573 Piechowice
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Jeleniogórska 7
_ulica_ _numer_
075 75 47 310 075 75 47 326
_telefon_ _fax_
polcolorit@polcolorit.pl polcolorit.pl
_e-mail_ _www_
611-17-15-343 230376371
_NIP_ _REGON_
PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, ul. Orzycka 6 lok. 1B
_podmiot uprawniony do badania_

Nazwa arkusza:


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2016 półrocze /2015 półrocze / 2016 półrocze /2015
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 29 838 25 724 6 812 6 222
II. Zysk _strata _ na działalności operacyjnej 2 699 503 616 122
III. Zysk _strata_ brutto 1 976 124 451 30
IV. Zysk _strata_ netto 1 778 61 406 15
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 4 072 3 002 930 726
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -3 590 -284 -820 -69
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 455 -2 603 104 -630
VIII. Przepływy pieniężne netto razem 937 115 214 27
IX. Aktywa razem* 131 682 129 979 29 755 30 501
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania* 32 159 32 234 7 267 7 564
XI. Kapitał własny razem* 99 523 97 745 22 489 22 937
XII. Liczba akcji _ w szt._* 17 923 186 17 923 186 17 923 186 17 923 186
XIII. Zysk _ strata_ na jedną akcję zwykłą* 0,10 0,00 0,02 0,00
XIV. Wartość księgowa na jedną akcję _ w zł./ w EUR_* 5,55 5,45 1,25 1,28
XV. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję _w zł, w EUR_* 0,00 0,00 0,00 0,00


Dane finansowe z bilansu oznaczone "*" prezentowane są na dzień
30.06.2016 r. oraz 31.12.2015 r.Wybrane dane finansowe z bilansu _sprawozdania z sytuacji finansowej_ prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

Nazwa arkusza:


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm