pieniadz.pl

Polcolorit SA
Informacja o wniesieniu powództwa o stwierdzenie nieważności lub uchylenie uchwały walnego zgromadzenia

21-01-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2016
Data sporządzenia: 2016-01-21
Skrócona nazwa emitenta
POLCOLORIT
Temat
Informacja o wniesieniu powództwa o stwierdzenie nieważności lub uchylenie uchwały walnego zgromadzenia
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 21/2015 z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie m.in. sprzeciwów zgłoszonych do protokołu z obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polcolorit S.A. ("Spółka") względem uchwały nr 23/2015 w sprawie zniesienia dematerializacji akcji Spółki oraz wycofania akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (Uchwała) Zarząd informuje, iż w dniu 21 stycznia 2016 r. do Spółki wpłynął z Sądu Okręgowego w Legnicy VI Wydział Gospodarczy (Sąd) odpis pozwu zbiorowego Akcjonariuszy Spółki (łącznie jako Powodowie) z dnia 5 stycznia 2016 r., który wpłynął do Sądu w dniu 11 stycznia 2016 r.:
- o stwierdzenie nieważności Uchwały jako sprzecznej z ustawą, ewentualnie o uchylenie Uchwały jako sprzecznej z prawem i dobrymi obyczajami, godzącej w interes Spółki, a także mającej na celu pokrzywdzenie akcjonariuszy,
- o zabezpieczenie ww. roszczeń Powodów poprzez wstrzymanie wykonania Uchwały do czasu prawomocnego zakończenia postępowania o stwierdzenie nieważności ewentualnie uchylenie zaskarżonej Uchwały.
Wraz z odpisem pozwu do Spółki wpłynęło postanowienie z dnia 15 stycznia 2016 r. zgodnie, z którym Sąd postanowił zabezpieczyć roszczenia Powodów, o których mowa powyżej poprzez wstrzymanie wykonania Uchwały na czas trwania postępowania o stwierdzenie nieważności ewentualnie uchylenie Uchwały.
Szczegółowa podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 10 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […].

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm