pieniadz.pl

Polcolorit SA
Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce Polcolorit S.A.

25-11-2015


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 20 / 2015
Data sporządzenia: 2015-11-25
Skrócona nazwa emitenta
POLCOLORIT
Temat
Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce Polcolorit S.A.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Działając na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("Ustawa"), Zarząd Polcolorit S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 24 listopada 2015 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie od Pana Kamila Kuśmierka działającego, jako Przedstawiciel "Porozumienia Akcjonariuszy Mniejszościowych Polcolorit Spółka Akcyjna" ("Porozumienie"), przekazane na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1) w związku z art. 87 ust. 1 pkt 5) i pkt 6) Ustawy i dotyczące zwiększenia udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce powyżej progu 10%.
W treści otrzymanego zawiadomienia poinformowano, że w wyniku przystąpienia w dniu 23 listopada 2015 r. kolejnego akcjonariusza do Porozumienia, aktualny łączny stan posiadania akcji Spółki przez Członków Porozumienia wynosi 2.171.230 akcji zwykłych na okaziciela, co stanowi 12,11% w kapitale zakładowym oraz uprawnia do wykonywania 2.171.230 głosów stanowiących 10,26% ogólnej liczby głosów.

Przed przystąpieniem ww. akcjonariusza do Porozumienia, Członkowie Porozumienia dysponowali łącznie 1.941.230 akcjami zwykłymi na okaziciela, co stanowiło 10,83% w kapitale zakładowym oraz uprawniało do wykonywania 1.941.230 głosów stanowiących 9,18%
w ogólnej liczbie głosów.

W wyniku ww. zdarzenia poszczególni Członkowie Porozumienia nie zmienili stanu posiadania akcji Spółki, nie zmienił się także stan posiadania akcji przez ww. akcjonariusza przystępującego do Porozumienia. Aktualnie Członkowie Porozumienia Akcjonariuszy Mniejszościowych Polcolorit SA" posiadają łącznie 2.171.230 akcji zwykłych na okaziciela, co stanowi 12,11%
w kapitale zakładowym oraz uprawnia do wykonywania 2.171.230 głosów stanowiących 10,26% ogólnej liczby głosów.

Zgodnie z treścią złożonego zawiadomienia, w okresie najbliższych dwunastu miesięcy od złożenia zawiadomienia żaden z Członków Porozumienia nie wyklucza zwiększania lub zmniejszania udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce. Dodatkowo w treści zawiadomienia poinformowano, że należy mieć na uwadze, iż jeśli do Porozumienia przystępować będą kolejni akcjonariusze, to nie można wykluczyć, że w przyszłości Porozumienie Akcjonariuszy Mniejszościowych Polcolorit S.A. zwiększy udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce. Analogicznie, jeśli z Porozumienia występować będą akcjonariusze, to nie można wykluczyć, że zmniejszy się udział Porozumienia w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Dodatkowo zgodnie z wiedzą dokonującego zgłoszenia nie istnieją podmioty zależne od Członków Porozumienia, które posiadałyby akcje Spółki, oraz nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c) Ustawy.


Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm