pieniadz.pl

Polcolorit SA
Zawiadomienie o liczbie akcji nabytych w wezwaniu

03-09-2015


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 14 / 2015
Data sporządzenia: 2015-09-03
Skrócona nazwa emitenta
POLCOLORIT
Temat
Zawiadomienie o liczbie akcji nabytych w wezwaniu
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Działając na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("Ustawa"), Zarząd Polcolorit S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 3 września 2015 r. do Spółki wpłynęło od akcjonariusza Emitenta, Pani Barbary Urbaniak-Marconi, pełniącej jednocześnie funkcję Prezesa Zarządu Spółki ("Zawiadamiający"), zawiadomienie o liczbie akcji nabytych w wezwaniu oraz procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów osiągniętym w wyniku wezwania.
W treści zawiadomienia Zawiadamiający poinformował, że w wyniku wezwania do zapisów na sprzedaż akcji Spółki ogłoszonego w dniu 3 lipca 2015 r. (Wezwanie), w terminie przyjmowania zapisów w Wezwaniu tj. do dnia 1 września 2015 r. podmiot pośredniczący w Wezwaniu nie przyjął zapisów na sprzedaż akcji Spółki w odpowiedzi na Wezwanie.

Przed ogłoszeniem Wezwania Zawiadamiający posiadał bezpośrednio 11.805.101 akcji Spółki uprawniających do 15.038.312 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 71,08% ogólnej liczby głosów w Spółce, natomiast łączny udział w Spółce wraz z podmiotami, z którymi osobę tę łączy domniemane porozumienie w rozumieniu at. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy wynosił 13.647.872 akcji Spółki, uprawniających do 16.881.083 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 79,79% ogólnej liczby głosów w Spółce. Po upływie terminu na przyjmowanie zapisów na sprzedaż akcji Spółki w odpowiedzi na Wezwanie, wskazany powyżej stan posiadania nie uległ zmianie.

Jednocześnie Zawiadamiający poinformował, że nie istnieją podmioty zależne posiadające akcje Spółki, a także nie zawierał umowy, której przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm