pieniadz.pl

Polcolorit SA
Zawiadomienie o przekroczeniu progu 5% ogólnej liczby głosów w spółce Polcolorit S.A.

20-08-2015


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 13 / 2015
Data sporządzenia: 2015-08-20
Skrócona nazwa emitenta
POLCOLORIT
Temat
Zawiadomienie o przekroczeniu progu 5% ogólnej liczby głosów w spółce Polcolorit S.A.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Działając na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("Ustawa"), Zarząd Polcolorit S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 20 sierpnia 2015 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie otrzymane na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1) w związku z art. 87 ust. 1 pkt 5) i pkt 6) Ustawy dotyczące zwiększenia udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce powyżej progu 5%.
W treści otrzymanego zawiadomienia osiemnastu Akcjonariuszy Spółki poinformowało
o zawarciu w dniu 20 sierpnia 2015 r. "Porozumienia Akcjonariuszy Mniejszościowych Polcolorit Spółka Akcyjna" ("Porozumienie") dla prowadzenia trwałej polityki wobec Spółki polegającej na dążeniu do zachowania przez Spółkę statusu spółki publicznej, zapewnienia ochrony i poszanowania praw akcjonariuszy mniejszościowych, zwiększenia roli akcjonariuszy mniejszościowych w akcjonariacie, zwiększenia wpływu akcjonariuszy mniejszościowych na skład rady nadzorczej Spółki, zapobieżenia przymusowemu wykupowi akcji od akcjonariuszy mniejszościowych.

Zgodnie z treścią zawiadomienia przed zawarciem Porozumienia udział żadnego z Członków Porozumienia nie stanowił samodzielnie co najmniej 5% odpowiednio w ogólnej liczbie głosów oraz kapitale zakładowym Spółki. Jednocześnie udział największego spośród Członków Porozumienia stanowił 1,80% w ogólnej liczbie głosów.

W wyniku zawarcia Porozumienia poszczególni Członkowie Porozumienia nie zmienili stanu posiadania akcji Spółki. Aktualny łączny stan posiadania akcji Spółki przez Członków Porozumienia wynosi 1.086.616 akcji zwykłych na okaziciela, co stanowi 6,06% w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawnia do wykonywania 1.086.616 głosów stanowiących 5,14% ogólnej liczby głosów.

Zgodnie z wiedzą dokonującego zgłoszenia nie istnieją podmioty zależne od Członków Porozumienia, które posiadałyby akcje Spółki, oraz nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c) Ustawy.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm