pieniadz.pl

Polcolorit SA
Stanowisko Zarządu Spółki dotyczące ogłoszonego wezwania

24-07-2015


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 12 / 2015
Data sporządzenia: 2015-07-24
Skrócona nazwa emitenta
POLCOLORIT
Temat
Stanowisko Zarządu Spółki dotyczące ogłoszonego wezwania
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 11/2015 z dnia 3 lipca 2015 r. Zarząd Polcolorit S.A. ("Emitent", "Spółka") przekazuje poniżej swoje stanowisko dotyczące ogłoszonego wezwania.
Przedmiotem wezwania do zapisów na sprzedaż akcji Spółki, ogłoszonego zgodnie z art. 91 ust. 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (“Ustawa") są 4.275.314 akcji zwykłych na okaziciela (“Akcje") o wartości nominalnej 1,00 zł wyemitowane przez Emitenta. Podmiotem nabywającym akcje w wezwaniu jest większościowy akcjonariusz Spółki Pani Barbara Urbaniak-Marconi ("Wzywający"). Zgodnie z dokumentem wezwania, Wzywający zamierza uzyskać do 4.275.314 akcji Spółki, stanowiących 23,85% wszystkich akcji w Spółce, uprawniających do 4.275.314 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, tj. 20,21 % ogólnej liczby głosów w Spółce. W wyniku wezwania, Wzywający, jako nabywający zamierza osiągnąć do 91,29% ogólnej liczby głosów w Spółce bezpośrednio, co odpowiada 16.080.415 akcjom Spółki, a wraz z podmiotami, z którymi łączy Wzywającego domniemane porozumienie zamierza osiągnąć do 100% ogólnej liczby głosów w Spółce, co odpowiada 17.923.186 akcjom Spółki (w tym 3.233.211 akcjom imiennym uprzywilejowanym co do głosu w stosunku 2:1, należącym do Wzywającego).
Zgodnie z treścią wezwania, jego podstawowym celem jest zwiększenie przez Wzywającego, łącznie z podmiotami, będącymi stroną domniemanego porozumienia, zaangażowania w kapitale zakładowym Spółki do poziomu zapewniającego 100% ogólnej liczby głosów w Spółce przy jednoczesnym zapewnieniu pozostałym akcjonariuszom Spółki jednolitych oraz atrakcyjnych warunków umożliwiających łatwe zbycie wszystkich posiadanych przez nich akcji Spółki. Po zakończeniu wezwania, Wzywający zamierza zainicjować oraz popierać wszelkie działania zmierzające do zniesienia dematerializacji akcji Spółki oraz wykluczenia ich z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.
Cena, po której nabywane będą akcje objęte wezwaniem została ustalona pierwotnie na kwotę 0,74 zł za akcję została podniesiona do 0,75 zł za akcję. Zgodnie z treścią wezwania cena akcji objętych wezwanie nie jest niższa niż minimalna cena określona zgodnie z art. 79 ust. 1, 2 i 3 Ustawy. Dodatkowo nie jest ona niższa niż średnie ceny rynkowe akcji Spółki z okresu ostatnich trzech i sześciu miesięcy poprzedzających ogłoszenie wezwania, w czasie których dokonywany był obrót akcjami Spółki na rynku prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. W ocenie Zarządu Emitenta, cena akcji określona w wezwaniu została ustalona zgodnie z wymogami przepisów Ustawy.
W ocenie Zarządu Spółki przesłanki ogłoszonego wezwania nie wpłyną na działalność Emitenta w zakresie jego podstawowej działalności tj. produkcji płytek ceramicznych. Spółka w dalszym ciągu zamierza kontynuować zmiany restrukturyzacyjne, które przyniosły w latach 2013-2014 efekt w postaci stabilizacji funkcjonowania Spółki, podniesienia efektywności prowadzonych działań oraz zwiększenia efektywności pracy wszystkich działów.
Jednocześnie w związku z ogłoszonym wezwaniem Zarząd nie przewiduje zmian w zakresie zatrudnienia. W tym aspekcie Spółka przewiduje dalszą optymalizację kwalifikacji zatrudnionych pracowników oraz zatrudnienie nowych pracowników i migrację stanowiskową w celu podniesienia kompetencji i umiejętności na wrażliwych stanowiskach w obszarach produkcji i zarządzania wydziałami.
Zauważyć przy tym należy, że od lutego 2014 r. cena akcji – pomimo znaczącej poprawy wyników Spółki na które wpłynęło m.in. zahamowanie trendów spadkowych sprzedaży, wypracowanie po wielu latach dodatniego zysku, poprawa wskaźników – znajdowała się w stałym trendzie spadkowym, co odebrać należy jako brak pozytywnego postrzegania przez akcjonariuszy perspektyw Spółki, a co za tym idzie ryzyko dalszej przeceny wartości akcji. Ponadto, niezależnie od pozytywnych efektów trwającej restrukturyzacji biorąc pod uwagę nasilającą się konkurencję rynkową, niepewną sytuację na rynkach wschodnich, które dotychczas stanowiły istotny kierunek eksportu Emitenta oraz sytuację w branży budowlanej, a przy tym brak możliwości pozyskania finansowania zewnętrznego na satysfakcjonującym poziomie na zwiększenie kapitału obrotowego i niezbędne inwestycje, Zarząd nie przewiduje, aby w perspektywie najbliższych lat nastąpiła na tyle istotna i stała poprawa rentowności działania Spółki, aby znalazło to odzwierciedlenie w jej pozycji finansowej i znalazło przełożenie na wzrost wyceny wartości akcji. Zarząd przewiduje stopniowe i powolne odbudowywanie pozycji w długiej perspektywie czasowej.
Dodatkowo z uwagi na szczególne obowiązki spółki publicznej, wycofanie akcji Emitenta z obrotu na rynku regulowanym może zwiększyć przy tym elastyczność podejmowanych działań co ułatwi rozmowy z potencjalnymi kontrahentami jak również podmiotami zainteresowanymi finansowaniem działalności Spółki.
Jednocześnie z uwagi na niską płynność akcji Spółki w obrocie na Giełdzie Papierów Wartościowych ogłoszone Wezwanie umożliwia skorzystanie ze strony Akcjonariuszy w najbliższym czasie z możliwości zbycia akcji Spółki na jednakowych warunkach.
Niniejsze stanowisko Zarządu w sprawie wezwania w żadnym wypadku nie stanowi rekomendacji dotyczącej nabywania lub zbywania instrumentów finansowych, o której mowa w art. 42 Ustawy o obrocie. Każdy inwestor podejmujący decyzję inwestycyjną w związku z powyższym stanowiskiem Zarządu Spółki jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie oceny ryzyka inwestycyjnego związanego ze sprzedażą lub nabyciem akcji Spółki opierając się o całość informacji udostępnionych przez Spółkę, w ramach wykonania przez Spółkę jej obowiązków informacyjnych oraz informacji zawartych w prospektach opublikowanych przez Spółkę, w zakresie, w jakim te informacje zachowują ważność, w tym uzyskania indywidualnej porady lub/oraz rekomendacji uprawnionych doradców w zakresie niezbędnym do podjęcia stosownej decyzji. W szczególności, każdy akcjonariusz Spółki zamierzający odpowiedzieć na wezwanie powinien dokonać oceny ryzyka inwestycyjnego. Niniejsze stanowisko Zarządu zostało przedstawione pracownikom Spółki.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm