pieniadz.pl

Polcolorit SA
Powołanie członków Rady Nadzorczej Polcolorit S.A. na kolejną kadencję

29-06-2015


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 8 / 2015
Data sporządzenia: 2015-06-29
Skrócona nazwa emitenta
POLCOLORIT
Temat
Powołanie członków Rady Nadzorczej Polcolorit S.A. na kolejną kadencję
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 22 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (…) Zarząd Polcolorit S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, że w dniu 29 czerwca 2015 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polcolorit S.A. powołało w skład Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję Panów Pawła Gońdę, Pawła Małkińskiego oraz Łukasza Piaseckiego.
Poniżej Emitent przekazuje informacje o posiadanym wykształceniu, kwalifikacjach i zajmowanych wcześniej stanowiskach, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej w odniesieniu do ww. osób.

Paweł Gońda
Wykształcenie:
2000 - 2001 – Studium Menedżerskie typu MBA na Polsko-Amerykańskim Centrum Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego w Łodzi
1990 – 1995 –Studia Magisterskie na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym Przemysłu Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu.
Doświadczenia zawodowe:
Od czerwca 2012 r. Członek/Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Spółki.
Od września 2010 do chwili obecnej związany z Tytanium Rental Sp. z o.o. w Łodzi, największą Polską spółką wynajmu maszyn budowlanych. Początkowo w okresie 09.2010 – 03.2011 – Pełnomocnik Zarządu, odpowiedzialny głównie za restrukturyzację finansową i organizacyjną zakupionego przedsiębiorstwa od spółki CB Tytanium Sp. z o.o. oraz bieżące zarządzanie spółką. Od 04.2011 Prezes Zarządu Tytanium Rental Sp. z o.o., odpowiedzialny za doprowadzenie do końca procesu rozpoczętej restrukturyzacji, przygotowanie i wdrożenie planu rozwoju spółki na lata 2011-2014. W związku ze zmianą właściciela od grudnia 2014 r. Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Zarządzający Tytanium Rental Sp. z o.o.
Od 2014 Prezes Zarządu EMA INVESTMENT sp. z o.o. w Łodzi.
W latach 2013 – 2014 Prezes Zarządu Evolution Trade sp. z o.o. w Łodzi.
Od września 2003 do września 2010 związany z Wielton S.A. największym polskim producentem naczep, przyczep i zabudów na pojazdach ciężarowych, w tym w okresie 06.2007 – 09.2010 – V-ce Prezes Zarządu Wielton S.A., odpowiedzialny za:
- finanse i podatki (podległe działy to: dział księgowy, dział finansowy; zakres odpowiedzialności m.in.: tworzenie polityki finansowej firmy (w tym: sposoby finansowania działalności inwestycyjnej i operacyjnej spółki, zarządzanie płynnością spółki, polityka zabezpieczeń), polityki rachunkowej, optymalizacja podatkowa, utrzymanie właściwych stosunków z instytucjami finansowymi oraz urzędami – w tym z Urzędem Skarbowym, sprawozdawczość)
- budżetowanie i kontroling (podległe działy to dział kontroli finansowy i kontroli wewnętrznej; odpowiedzialność m.in.: tworzenie budżetów rocznych spółki i ich monitorowanie, kontrola dwóch spółek zależnych w Rosji i na Ukrainie, tworzenie wewnętrznych regulaminów wykorzystania majątku trwałego i ich kontrola, kontrola wykonania zarządzeń i poleceń)
- PR i kontakty z GPW (podległe działy to Centrum Informacji Giełdowej oraz Public Relation; zakres odpowiedzialności m.in.: ustalanie polityki informacyjnej spółki, kontakty z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie, mediami, inwestorami oraz pozostałymi uczestnikami rynku kapitałowego)
- Łódzką Specjalną Strefę Ekonomiczną ( kontakty z ŁSSE, sprawozdawczość oraz właściwe ujęcie działalności w strefie w księgach rachunkowych)
Osiągnięcia:
- wprowadzenie spółki na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie (11.2007r.)
- wprowadzenie spółki do Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (12.2007r.)
- wdrożenie nowego systemu informatycznego typu ERP (2008-2009)
- skonsolidowanie sprawozdań finansowych międzynarodowej grupy kapitałowej WIELTON (za 2009r.).
W okresie 10.2006 – 06.2007 – Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy Wielton S.A.; 09.2003 – 10.2006 - Dyrektor Finansowy firmy Wielton S.A.
W okresie od maja 2003 do września 2003 - Prezes Zarządu ELDOM-NET Sp. z o.o. w Wieluniu, polska sieć 42 salonów AGD-RTV odpowiedzialny za całość funkcjonowania spółki. Do głównych osiągnięć należy zaliczyć m.in. skokowe zwiększenie sprzedaży poprzez rozwój sieci sprzedaży z ok. 20 do 42 salonów, m.in. przez przejęcie części salonów od spółki ELDOM S.J.
06.2002 – 05.2003 – Dyrektor Finansowy ELDOM S.J. w Wieluniu,( sprzedaż hurtowa i detaliczna AGD-RTV) odpowiedzialny za finanse spółki. Celem podstawowym przyjścia do spółki było: wprowadzenie rachunkowości zarządczej.
12.2001 – 05.2002 – Prezes Zarządu PROMECH Sp. z o.o. w Wieluniu, autoryzowany dealer i serwis pojazdów marki DAF.
1997 – 12.2001 – V-ce Prezes Zarządu PROTYL Sp. z o.o. w Wieluniu , sieć sprzedaży części zamiennych do naczep, przyczep, samochodów ciężarowych, w latach 1997 – 1999 – Financial Manager PROTYL Sp. z o.o. w Wieluniu
1996 – 1997 – Specjalista d/s leasingu w PROCAR Sp. z o.o. w Wieluniu
06.1995 – 12.1995 – Specjalista d/s kredytów gospodarczych PKO BP O/Wieluń
1994-1998 – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej i Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Wieluńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
Dodatkowe kwalifikacje: Szkolenia z zakresu MSSF i MSR, PR, kursy językowe: angielski dla zaawansowanych i Business English

Paweł Małkiński
Wykształcenie:
1997 – 2002 Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Prawa i Administracji, magister prawa.
Doświadczenie zawodowe:
Pan Paweł Małkiński od 14 maja 2012 r. prowadzi działalność gospodarczą pod firmą obowiązki-informacyjne.pl Paweł Małkiński, w ramach której świadczy usługi doradztwa prawnego na rzecz spółek publicznych w zakresie obowiązków informacyjnych i komunikacji z rynkiem kapitałowym. Od maja 2015 r. również Prezes Zarządu Capital Market Solutions Group Sp. z o.o., podmiotu świadczącego kompleksowe doradztwo prawno-ekonomiczne oraz usługi w zakresie wsparcia komunikacji giełdowej dla emitentów notowanych na GPW w Warszawie.
Od dnia 3 czerwca 2013 r. pełni funkcję Redaktora Naczelnego specjalistycznego portalu internetowego pod domeną www.obowiązki-informacyjne.pl. Jest to pierwszy w Polsce tematyczny portal internetowy dedykowany dla spółek publicznych, których papiery wartościowe notowane są na jednym z rynków prowadzonych przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Od czerwca 2012 r. Członek/Sekretarz Rady Nadzorczej Spółki.
Od lipca 2007 r. do czerwca 2012 r. funkcja Dyrektora Działu Obowiązków Informacyjnych w IPO Doradztwo Strategiczne S.A. firmie consultingowej będącej Autoryzowanym Doradcą NewConnect, spółce notowanej na rynku NewConnect, świadczącej m.in. usługi w zakresie wspierania spółek publicznych w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych oraz usług związanych z emisją i ofertą oraz wprowadzaniem papierów wartościowych do zorganizowanego obrotu na rynku głównym oraz rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. W ramach piastowanej funkcji odpowiedzialny za bieżącą współpracę ze spółkami publicznymi m.in. w zakresie implementacji prawidłowej polityki informacyjnej w tym pomocy w identyfikacji i klasyfikacji zdarzeń rodzących obowiązki informacyjne oraz dokonywania wykładni przepisów prawnych dotyczących szeroko rozumianych obowiązków informacyjnych oraz wskazywanie spółkom notowanym na rynku regulowanym zagrożeń związanych z nienależytym wypełnianiem przez nie obowiązków informacyjnych.
Od stycznia 2006 r. do czerwca 2007 zatrudniony najpierw w Urzędzie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (KPWiG) a następnie po przekształceniu w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) odpowiednio w Departamencie Informacji i Analiz (KPWiG) a następnie Departamencie Nadzoru Obrotu (KNF), gdzie odpowiadał m.in. za: bieżącą analizę raportów spółek publicznych pod kątem ich rzetelności i kompletności, prowadził postępowania administracyjne zmierzające do wyjaśnienia naruszeń w zakresie obowiązków informacyjnych, opracowywał projekty postanowień i decyzji administracyjnych oraz pism procesowych, dokonywał oceny doniesień prasowych związanych z emitentami papierów wartościowych pod kątem wykrycia zdarzeń skutkujących obowiązkami informacyjnymi, udzielał na zapytania prawne uczestników rynku dot. prawidłowej wykładni przepisów o obowiązkach informacyjnych oraz zapytania dot. bieżącego i okresowego raportowania.
Od maja 2005 r. do grudnia 2005 r. zatrudniony w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego (przed przekształceniem Ministerstwo Gospodarki i Pracy), w ramach Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej, Wydziale Strategicznego Monitorowania Podstawami Wsparcia Wspólnoty odpowiedzialnym m.in. za monitoring procesu wdrażania programów operacyjnych finansowanych w ramach funduszy strukturalnych. Cenne doświadczenie w zakresie agregacji danych sprawozdawczych oraz opracowywania projektów aktów prawnych w tym projektów uchwał Komitetu Monitorującego Narodowy Plan Rozwoju [NPR], jak i jego podkomitetów ds. polityk horyzontalnych. Ponad to w charakterze asystenta techniczno – redakcyjnego udział w pracach zespołu opracowującego nowelizację ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju.
Dodatkowe informacje:
Wieloletni trener posiadający bogate doświadczenie jako prelegent licznych szkoleń poświęconych tematyce obowiązków informacyjnych w tym dedykowanych szkoleń prowadzonych dla łącznie ponad 100 spółek publicznych.
W okresie październik 2010 r. – listopad 2010 r. – Uniwersytet Otwarty Uniwersytetu Warszawskiego, Analiza Sprawozdań Finansowych.
Maj 2005 r. – Europejski Instytut Rozwoju Kadr w Warszawie: "Budżetowanie i controlling."
W latach 2000, 2002 oraz 06.2003-02.2005 pobyt w Stanach Zjednoczonych w ramach programów Work &Travel oraz Seasonal Work &Travel.

Łukasz Piasecki
Wykształcenie:
- 2000 r. - magister prawa – absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Przebieg kariery zawodowej:
- wrzesień 2000 r. – marzec 2002 r. – Agencja Prywatyzacji, Specjalista w Zespole ds. wykonywania uprawnień właścicielskich Skarbu Państwa,
- kwiecień 2002 r. – sierpień 2006 r. - Ministerstwo Skarbu Państwa, kolejno: (i) Specjalista w Departamencie Prawnym (Wydział Legislacji) (ii) Specjalista w Departamencie Nadzoru Właścicielskiego III, (iii) pełniący funkcję doradcy ministra (Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa),
- wrzesień 2006 r. – wrzesień 2014 r. - IPO Doradztwo Strategiczne SA (obecnie: IPO Doradztwo Kapitałowe S.A.) z siedzibą w Warszawie: Dyrektor Działu Prawnego, Dyrektor Działu Ofert Papierów Wartościowych, Prokurent,
- od maja 2012 r. – Brokerzy URK Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Prezes Zarządu, wspólnik,
- od kwietnia 2014 r. - MBO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Prezes Zarządu, wspólnik,
- od września 2014 r. – IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. z siedzibą w Warszawie, Wiceprezes Zarządu,
- od czerwca 2015 r. – Prime Consulting Partners Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (w organizacji), Wiceprezes Zarządu, wspólnik.
Udział w Radach Nadzorczych:
- czerwiec 2011 r. – listopad 2012 r.– INVISTA Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie, Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- lipiec 2011 r. - listopad 2013 r. – INVISTA S.A. z siedzibą w Warszawie, Członek następnie Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
- od czerwca 2012 r. – POLCOLORIT S.A. z siedzibą Piechowicach, Członek Rady Nadzorczej,
- styczeń 2013 r. – październik 2013 r. - Macro Games S.A. z siedzibą we Wrocławiu - Członek Rady Nadzorczej,
- od września 2014 r. – Industry Technologies S.A. z siedzibą w Lubsku, Członek Rady Nadzorczej,
- od września 2014 r. – Baltic Ceramics S.A. z siedzibą w Lubsku, Członek Rady Nadzorczej,
- od maja 2015 r. - Electroceramics S.A. z siedzibą w Warszawie, Członek Rady Nadzorczej.
W latach 2001 – 2011 dodatkowo udział w Radach Nadzorczych spółek Zakłady Azotowe w Chorzowie – Holding S.A., "Termowent – Polska Sp. z o.o., Huta Szkła Gospodarczego "ZAWIERCIE" S.A. oraz IQ Medica SA.
Dodatkowe informacje:
2011 – Certyfikat Autoryzowanego Doradcy NewConnect;
2001 – Uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa.

Osoby o których mowa powyżej nie prowadzą w żadnej formie działalności konkurencyjnej w stosunku do Polcolorit S.A., nie są wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej ani w spółce osobowej, nie są też członkiem organu spółki kapitałowej ani członkiem organu innej konkurencyjnej osoby prawnej. Powołane osoby nie są wpisane w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.


Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm