pieniadz.pl

Polcolorit SA
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polcolorit S.A. na dzień 29 czerwca 2015 roku

02-06-2015


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 / 2015
Data sporządzenia: 2015-06-02
Skrócona nazwa emitenta
POLCOLORIT
Temat
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polcolorit S.A. na dzień 29 czerwca 2015 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Polcolorit S.A. ("Spółka"), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 395 § 1 i 2 w związku z art. 4021 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie ("ZWZ") na dzień 29 czerwca 2015 r. Obrady Walnego Zgromadzenia rozpoczną się o godz. 12.00, w siedzibie Polcolorit S.A. przy ul. Jeleniogórskiej 7.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wnioskowej.
6. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Polcolorit S.A. w 2014 roku.
7. Rozpatrzenie Sprawozdania finansowego Polcolorit S.A. za okres od 01.01 - 31.12.2014 r.
8. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Polcolorit S.A. w roku obrotowym 2014 oraz sprawozdania z oceny: Sprawozdania Zarządu z działalności Polcolorit S.A. w 2014 roku oraz Sprawozdania finansowego Polcolorit S.A. za okres od 01.01 - 31.12.2014 r. w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, zwięzłej oceny sytuacji Spółki w 2014 roku z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok 2014.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Polcolorit S.A. w 2014 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Polcolorit S.A. za okres od 01.01 - 31.12.2014 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2014.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Polcolorit S.A. za rok 2014.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Polcolorit S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2014 r.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Polcolorit S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2014 r.
15. Powołanie członków Rady Nadzorczej.
16. Wolne wnioski.
17. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Zgodnie z art. 406¹ § 1 Kodeksu spółek handlowych, prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa), tj. w dniu 13 czerwca 2015 roku.
W celu zapewnienia udziału w ZWZ, akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela powinien zażądać - nie wcześniej niż po ogłoszeniu zwołania ZWZ tj. w dniu 2 czerwca 2015 r. i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa, tj. nie później niż w dniu 15 czerwca 2015 roku – od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w ZWZ. Zaświadczenia o prawie uczestnictwa w ZWZ będą podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.
Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w ZWZ, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa.
Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZ. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia.
Żądanie powinno zawierać uzasadnienie i o ile wymaga tego charakter sprawy również projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie należy przesłać na adres Spółki, lub złożyć w jej siedzibie przed upływem oznaczonego terminu. Żądanie może również zostać złożone w postaci elektronicznej na adres: wz@polcolorit.pl.
Ponadto do w/w żądania powinno zostać dołączone zaświadczenie lub świadectwo depozytowe wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych na którym, zapisane są akcje Spółki posiadane przez akcjonariusza potwierdzające, że jest on faktycznie akcjonariuszem Spółki oraz fakt, że reprezentuje on co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki.
Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał.
Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem ZWZ zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, przesyłając na adres: wz@polcolorit.pl, projekty uchwał dotyczące spraw objętych ogłoszonym porządkiem obrad lub spraw, które mają zostać lub zostały wprowadzone do porządku obrad.
Ponadto do w/w żądania powinno zostać dołączone zaświadczenie lub świadectwo depozytowe wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych na którym, zapisane są akcje Spółki posiadane przez akcjonariusza potwierdzające, że jest on faktycznie akcjonariuszem Spółki oraz fakt, że reprezentuje on co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki.
Ponadto, każdy akcjonariuszy może podczas ZWZ zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.
Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w ZWZ oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w ZWZ oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.
Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie pisemnej pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu ZWZ lub udzielone w postaci elektronicznej. Formularz zawierający wzór pełnomocnictwa znajdujący się na końcu niniejszego ogłoszenia dostępny jest od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej Spółki, w sekcji Inwestorzy ("WZA").
O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w postaci informacji przesłanej pocztą elektroniczną na adres: wz@polcolorit.pl, dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem imienia i nazwiska, adresu, nr telefonu i adresu poczty elektronicznej obu tych osób). Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna również zawierać jego zakres tj. wskazywać ilość akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę Walnego Zgromadzenia Spółki, na którym te prawa będą wykonywane.
Członek Zarządu Spółki i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy na ZWZ. Jeżeli pełnomocnikiem na ZWZ jest członek Zarządu Spółki, członek Rady Nadzorczej, likwidator, pracownik lub członek organu lub pracownik spółki zależnej od Polcolorit S.A., pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie lub możliwość wystąpienia konfliktu interesów.
Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.
Spółka podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu, w formie elektronicznej lub telefonicznej, skierowanym do akcjonariusza i/lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Spółka zastrzega, że w takim przypadku brak udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i będzie stanowił podstawę do odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w ZWZ.
W celu identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w imieniu akcjonariusza, w tym:
- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza,
- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego uprawnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na walnym zgromadzeniu, lub
- w przypadku pełnomocnika – kopia dokumentu pełnomocnictwa podpisana przez akcjonariusza, lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza, ewentualnie ciągu pełnomocnictw oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika, lub
- w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - kopia dokumentu pełnomocnictwa podpisana przez akcjonariusza, lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza, ewentualnie ciągu pełnomocnictw, kopia odpisu z właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza) lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania pełnomocnika na walnym zgromadzeniu oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej upoważnionej do reprezentowania pełnomocnika na walnym zgromadzeniu.
Możliwość i sposób uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
Z uwagi, na fakt, iż Statut Spółki nie dopuszcza możliwości uczestniczenia i wypowiadania się w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, Zarząd informuje, iż korzystanie z tej formy uczestnictwa i głosowania w ZWZ nie będzie możliwe. Zarząd Polcolorit S.A. informuje również, iż z analogicznych powodów nie dopuszcza się oddawania głosu drogą korespondencyjną.
Lista uprawnionych
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w ZWZ zostanie wyłożona w siedzibie Spółki przy ulicy Jeleniogórskiej 7 w Piechowicach w godzinach od 9.00 do 15.00 na trzy dni powszednie przed dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w ZWZ nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana. Spółka zastrzega sobie prawo weryfikacji uprawnień akcjonariusza.
Osoby uprawnione do uczestniczenia w ZWZ proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie kart do głosowania w miejscu odbycia zgromadzenia w oznaczonym punkcie rejestracji na godzinę przed rozpoczęciem obrad ZWZ.
Dostęp do dokumentacji
Informacje dotyczące ZWZ jak również dokumentacja, która ma być przedstawiona ZWZ wraz
z projektami uchwał będzie zamieszczona na stronie internetowej Spółki www.polcolorit.pl od dnia zwołania ZWZ zgodnie z art. 402³ § 1 Kodeksu spółek handlowych. Uwagi Zarządu bądź Rady Nadzorczej Polcolorit S.A. dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem ich odbycia, będą dostępne na stronie internetowej Spółki, niezwłocznie po ich sporządzeniu.


Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm