pieniadz.pl

Polcolorit SA
Zawarcie z BZ WBK S.A. umów kredytowych

19-05-2015


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2015
Data sporządzenia: 2015-05-19
Skrócona nazwa emitenta
POLCOLORIT
Temat
Zawarcie z BZ WBK S.A. umów kredytowych
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Polcolorit S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 19 maja 2015 r. zawarł z Bankiem Zachodnim WBK S.A. (Bank) umowę kredytu inwestycyjnego do kwoty 14 mln zł (Umowa) oraz umowę kredytu w rachunku bieżącym do kwoty 4 mln zł.
Na mocy Umowy Bank udzieli Spółce kredytu inwestycyjnego w wysokości do 14 mln zł z przeznaczeniem na refinansowanie kredytów odpowiednio obrotowego oraz inwestycyjnego posiadanych w Banku PEKAO S.A. przy czym wysokości finansowania wyniesie nie więcej niż łączna kwota pozostała do spłaty z tytułu kredytów w Banku PEKAO S.A. Z kolei na mocy umowy drugiego z ww. tj. kredytu w rachunku bieżącym do wysokości 4 mln zł Bank udzieli Spółce finansowania z przeznaczeniem na refinansowanie udzielonego przez Bank PEKAO kredytu w rachunku bieżącym.
Kredyt został udzielony na okres 5 lat.
Oprocentowanie Kredytu zostało ustalone na podstawie stawki bazowej WIBOR dla depozytów jednomiesięcznych powiększonej o marżę Banku.
Zabezpieczenie spłaty Kredytu stanowią:
• hipoteka łączna do kwoty najwyższej 28,8 mln zł ustanowiona na rzecz Banku na nieruchomościach należących do Emitenta;
• zastaw rejestrowy na zapasach Spółki o wartości minimalnej 8 mln zł do najwyższej sumy zabezpieczenie w wysokości 27 mln zł,
• cesje praw z odpowiednio polisy ubezpieczeniowej ww. nieruchomości oraz zapasów,
• weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową;
• podporządkowanie wierzytelności Pani Barbary Urbaniak-Marconi z tytułu udzielonej Spółce pożyczki i/lub poręczenia;
• oświadczenie o podaniu się egzekucji bankowej.
Pozostałe warunki Umowy, w tym w zakresie możliwości jej rozwiązania lub odstąpienia nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów.
Jako kryterium uznania wartości Umowy jak również łącznej wartości umów zawartych z Bankiem za znaczące Emitent przyjął wartość 10% kapitałów własnych Spółki.
Jednocześnie Emitent informuje, iż informacja nt. rozpoczęcia negocjacji dotyczących pozyskania alternatywnego względem obecnego banku finansującego dzielność Spółki została w dniu 29 grudnia 2014 r. opóźnione w trybie art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej (…), z uwagi na fakt, iż jej przekazanie do publicznej wiadomości mogłoby naruszyć słuszny interes Emitenta.
Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […].


Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm