pieniadz.pl

Polcolorit SA
Raport kwartalny Q 1/2015

15-05-2015


skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny Q 1 / 2015
(kwartał) (rok)
(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za 1 kwartał roku obrotowego 2015 obejmujący okres od 2015-01-01 do 2015-03-31
zawierający skrócone sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
w walucie
data przekazania: 2015-05-15
POLCOLORIT SA
(pełna nazwa emitenta)
POLCOLORIT Materiałów budowlanych (mbu)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
58-573 Piechowice
(kod pocztowy) (miejscowość)
Jeleniogórska 7
(ulica) (numer)
075 75 47 310 075 75 47 326
(telefon) (fax)
polcolorit@polcolorit.pl polcolorit.pl
(e-mail) (www)
611-17-15-343 230376371
(NIP) (REGON)

Nazwa arkusza:


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 12 388 11 643 2 986 2 779
II. Zysk (strata ) na działalności operacyjnej 136 220 33 53
III. Zysk (strata) brutto 139 78 34 19
IV. Zysk (strata) netto 139 78 34 19
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 075 1 441 500 344
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -120 -271 -29 -65
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -1 713 -1 093 -413 -261
VIII. Przepływy pieniężne netto razem 242 77 58 18
IX. Aktywa razem* 133 892 134 077 32 744 31 456
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania* 36 494 36 818 8 925 8 638
XI. Kapitał własny razem* 97 398 97 259 23 820 22 818
XII. Liczba akcji ( w szt.)* 17 923 186 17 923 186 17 923 186 17 923 186
XIII. Zysk ( strata) na jedną akcję zwykłą* 0,01 0 0 0
XIV. Wartość księgowa na jedną akcję ( w zł./ w EUR)* 5,43 5,43 1,33 1,27
Wartość księgowa na jedną akcję ( w zł./ w EUR)*


Dane finansowe z bilansu oznaczone "*" prezentowane są na dzień
31.03.2015 r. i 31.12.2014 r.Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Nazwa arkusza:


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm