pieniadz.pl

Polcolorit SA
Raport roczny R 2014

23-03-2015


skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny R 2014
(rok)
(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za rok obrotowy 2014 obejmujący okres od 2014-01-01 do 2014-12-31
zawierający sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
w walucie
data przekazania: 2015-03-23
POLCOLORIT SA
(pełna nazwa emitenta)
POLCOLORIT Materiałów budowlanych (mbu)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
58-573 Piechowice
(kod pocztowy) (miejscowość)
Jeleniogórska 7
(ulica) (numer)
075 75 47 310 075 75 47 326
(telefon) (fax)
polcolorit@polcolorit.pl polcolorit.pl
(e-mail) (www)
611-17-15-343 230376371
(NIP) (REGON)
(podmiot uprawniony do badania)

Nazwa arkusza:


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2014 2013 2014 2013
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 47 876 48 088 11 428 11 420
II. Zysk (strata ) na działalności operacyjnej 2 110 -3 613 504 -858
III. Zysk (strata) brutto 559 -5 594 133 -1 328
IV. Zysk (strata) netto 57 -6 138 14 -1 458
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 4 262 6 279 1 017 1 491
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -2 116 -1 330 -505 -316
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -2 550 -5 548 -609 -1 318
VIII. Przepływy pieniężne netto razem -404 -599 -97 -142
IX. Aktywa razem* 134 077 137 412 31 456 33 134
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania* 36 818 40 211 8 638 9 696
XI. Kapitał własny razem* 97 259 97 201 22 818 23 438
XII. Liczba akcji ( w szt.)* 17 923 186 17 923 186 17 923 186 17 923 186
XIII. Zysk ( strata) na jedną akcję zwykłą* 0,00 -0,34 0,00 -0,08
XIV. Wartość księgowa na jedną akcję ( w zł./ w EUR)* 0,00 0,01 0,00 0,00
XV. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł, w EUR)* 0,00 0,00 0,00 0,00


*Dane finansowe z bilansu oznaczone "*" prezentowane są na dzień
31.12.2014 oraz na dzień 31.12.2013Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

Nazwa arkusza:


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm