pieniadz.pl

Polcolorit SA
Raport kwartalny Q 3/2014

14-11-2014


skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny Q 3 / 2014
(kwartał) (rok)
(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za 3 kwartał roku obrotowego 2014 obejmujący okres od 2014-01-01 do 2014-09-30
zawierający skrócone sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
w walucie
data przekazania: 2014-11-14
POLCOLORIT SA
(pełna nazwa emitenta)
POLCOLORIT Materiałów budowlanych (mbu)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
58-573 Piechowice
(kod pocztowy) (miejscowość)
Jeleniogórska 7
(ulica) (numer)
075 75 47 310 075 75 47 326
(telefon) (fax)
polcolorit@polcolorit.pl polcolorit.pl
(e-mail) (www)
611-17-15-343 230376371
(NIP) (REGON)

Nazwa arkusza:


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 37 837 37 001 9 051 8 762
II. Zysk (strata ) na działalności operacyjnej 1 364 -1 267 326 -300
III. Zysk (strata) brutto 546 -2 403 131 -569
IV. Zysk (strata) netto 317 -2 973 76 -704
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 3 635 -616 870 -146
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 551 -4 160 -371 -985
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -2 293 -1 025 -549 -243
VIII. Przepływy pieniężne netto razem -209 -5 801 -50 -1 374
IX. Aktywa razem* 134 952 137 412 32 320 33 133
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania* 37 433 40 210 8 965 9 696
XI. Kapitał własny razem* 97 519 97 202 23 355 23 438
XII. Liczba akcji ( w szt.)* 17 923 186 17 923 186 17 923 186 17 923 186
XIII. Zysk ( strata) na jedną akcję zwykłą* 0,02 -0,17 0,00 -0,04
XIV. Wartość księgowa na jedną akcję ( w zł./ w EUR)* 5,44 5,60 1,30 1,35
XV. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł, w EUR)* 0 0 0 0


Dane finansowe z bilansu oznaczone "*" prezentowane są na dzień
30.09.2014 oraz na dzień 31.12.2013Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Nazwa arkusza:


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm