pieniadz.pl

Polcolorit SA
Raport półroczny P 2014

01-09-2014


skorygowany
KOMISJA NADZRO FINANSOWEGO
Raport półroczny P 2014
(rok)
(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za półrocze roku obrotowego 2014 obejmujące okres od 2014-01-01 do 2014-06-30
zawierający sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
w walucie
data przekazania: 2014-09-01
POLCOLORIT SA
(pełna nazwa emitenta)
POLCOLORIT Materiałów budowlanych (mbu)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
58-573 Piechowice
(kod pocztowy) (miejscowość)
Jeleniogórska 7
(ulica) (numer)
075 75 47 310 075 75 47 326
(telefon) (fax)
polcolorit@polcolorit.pl polcolorit.pl
(e-mail) (www)
611-17-15-343 230376371
(NIP) (REGON)
PKF Consult Sp. z o.o. ul. Orzycka 6 lok. 1B 02-695 Warszawa Oddział Zachód al. Armii Krajowej 12/5 50-541 Wrocław
(podmiot uprawniony do badania)

Nazwa arkusza:


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2014 półrocze /2013 półrocze / 2014 półrocze /2013
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 24 376 24 745 5 834 5 872
II. Zysk (strata ) na działalności operacyjnej 708 -336 169 -80
III. Zysk (strata) brutto 399 -1 124 95 -267
IV. Zysk (strata) netto 170 -1 695 41 -402
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 467 2 232 351 530
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -289 -351 -69 -83
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -1 221 -2 798 -292 -664
VIII. Przepływy pieniężne netto razem -43 -917 -10 -218
IX. Aktywa razem* 134 910 137 412 32 423 33 134
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania* 37 539 40 211 9 022 9 696
XI. Kapitał własny razem* 97 371 97 201 23 401 23 438
XII. Liczba akcji ( w szt.)* 17 923 186 17 923 186 17 923 186 17 923 186
XIII. Zysk ( strata) na jedną akcję zwykłą* 0,01 -0,34 0,00 -0,08
XIV. Wartość księgowa na jedną akcję ( w zł./ w EUR)* 5,43 5,42 1,31 1,31
XV. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł, w EUR)* 0 0 0 0


Dane finansowe z bilansu oznaczone "*" prezentowane są na dzień
30.06.2014 r. oraz 31.12.2013 r.Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

Nazwa arkusza:


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm