pieniadz.pl

Polska Grupa Odlewnicza SA
Raport półroczny P 2016

30-08-2016


skorygowany
KOMISJA NADZRO FINANSOWEGO
Raport półroczny P 2016
_rok_
_zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm._
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
_rodzaj emitenta_
za półrocze roku obrotowego 2016 obejmujące okres od 2016-01-01 do 2016-06-30
zawierający sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
w walucie
data przekazania: 2016-08-30
POLSKA GRUPA ODLEWNICZA SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. Metalowy _met_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża_
40-698 Katowice
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Armii Krajowej 41
_ulica_ _numer_
+48 32 359 64 10 +48 32 359 63 54
_telefon_ _fax_
pgo-sa@pgo-sa.com.pl www.pgo-sa.com.pl
_e-mail_ _www_
7712374309 590722383
_NIP_ _REGON_
Ernst & Young Audyt Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
_podmiot uprawniony do badania_

Nazwa arkusza:


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2016 półrocze / 2015 półrocze / 2016 półrocze / 2015
I. Przychody netto ze sprzedaży 3 622 3 272 827 791
II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej _1 949_ _1 758_ _445_ _425_
III. Zysk netto za okres sprawozdawczy 40 368 3 619 9 215 875
IV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 622 22 309 370 5 396
V. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 42 896 _13 931_ 9 792 _3 370_
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej _43 930_ _8 380_ _10 028_ _2 027_
VII. Przepływy pieniężne netto razem 588 _2_ 134 _0_
VIII. Średnio ważona liczba akcji w okresie w szt. 96 300 000 96 300 000 96 300 000 96 300 000
IX. Zysk netto na jedną akcję zwykłą w PLN/EUR 0,42 0,04 0,10 0,01
X. Rozwodniony zysk _strata_ netto na jedną akcję zwykłą 0,42 0,04 0,10 0,01
XI. Aktywa razem * 198 651 201 056 44 888 47 180
XII. Zobowiązania długoterminowe * 18 17 4 4
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe * 23 871 66 645 5 394 15 639
XIV. Kapitał własny * 174 762 134 394 39 490 31 537
XV. Kapitał zakładowy * 96 300 96 300 21 760 22 598
XVI. Liczba akcji na koniec okresu w szt. * 96 300 000 96 300 000 96 300 000 96 300 000
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję * 1,81 1,40 0,41 0,33
XVIII. 1,81 1,40 0,41 0,33


Wybrane dane finansowe
prezentowane w sprawozdaniu przeliczono na walutę euro w następujacy
sposób:- pozycje dotyczące rachunku zysków i strat oraz
rachunku przepływów pieniężnych za okres bieżący _odpowiednio okres
porównywalny_ przeliczono wedłług kursu stanowiącego średnią
arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP obowiązujących na
ostatni dzień każdego miesiąca. Kurs ten za 6 miesięcy 2016 roku wyniósł
1 euro = 4,3805 zł i odpowiednio za 6 miesięcy 2015 roku wyniósł 1 euro
= 4,1341 zł- pozycje bilansowe przeliczone według średniego
kursu ogłoszonego przez NBP, obowiązującego na dzień bilansowy. Kurs ten
wyniósł na dzień 30.06.2016 roku 1 euro = 4,4255 zł; na 31.12.2015 roku
1 euro = 4,2615 zł* - wybrane dane finansowe ze
sprawozdania z sytuacji finansowej prezentowane są na koniec półrocza
bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowegoWybrane dane finansowe z bilansu _sprawozdania z sytuacji finansowej_ prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

Nazwa arkusza:


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-03-30

+ więcej
  • EUR euro 4,6801 -0,10%  -0,49gr
  • USD dolar 4,3043 -0,47%  -2,04gr
  • GBP funt 5,3177 -0,23%  -1,25gr
  • CHF frank 4,6980 -0,07%  -0,32gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm