pieniadz.pl

Polska Grupa Odlewnicza SA
Skonsolidowany raport półroczny PS 2016

30-08-2016


skorygowany x
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PS 2016
_rok_
_zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm._
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
_rodzaj emitenta_
za półrocze roku obrotowego 2016 obejmujące okres od 2016-01-01 do 2016-06-30
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
w walucie
data przekazania: 2016-08-30
POLSKA GRUPA ODLEWNICZA SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. Metalowy _met_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża_
40-698 Katowice
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Armii Krajowej 41
_ulica_ _numer_
+48 32 359 64 10 +48 32 359 63 54
_telefon_ _fax_
pgo-sa@pgo-sa.com.pl www.pgo-sa.com.pl
_e-mail_ _www_
7712374309 590722383
_NIP_ _REGON_
Ernst & Young Audyt Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
_podmiot uprawniony do badania_

Nazwa arkusza:


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2016 półrocze / 2015 półrocze / 2016 półrocze / 2015
I. Przychody netto ze sprzedaży 160 619 161 497 36 667 39 064
II. Zysk z działalności operacyjnej 15 211 15 180 3 472 3 672
III. Zysk netto za okres sprawozdawczy 10 966 16 203 2 503 3 919
IV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 13 270 18 158 3 029 4 392
V. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej _4 233_ _16 660_ _966_ _4 030_
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej _7 730_ _2 724_ _1 765_ _659_
VII. Przepływy pieniężne netto razem 1 307 _1 226_ 298 _297_
VIII. Średnio ważona liczba akcji w okresie w szt. 96 300 000 96 300 000 96 300 000 96 300 000
IX. Zysk netto na jedną akcję zwykłą w PLN/EUR 0,11 0,17 0,03 0,04
X. Rozwodniony zysk _strata_ netto na jedną akcję zwykłą 0,11 0,17 0,03 0,04
XI. Aktywa razem * 383 830 378 549 86 731 88 830
XII. Zobowiązania długoterminowe * 28 302 30 135 6 395 7 071
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe * 96 238 99 097 21 746 23 254
XIV. Kapitał własny * 259 290 249 317 58 590 58 505
XV. Kapitał zakładowy * 96 300 96 300 21 760 22 598
XVI. Liczba akcji na koniec okresu w szt. * 96 300 000 96 300 000 96 300 000 96 300 000
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję * 2,69 2,59 0,61 0,61
XVIII. 2,69 2,59 0,61 0,61


Wybrane dane finansowe
prezentowane w sprawozdaniu przeliczono na walutę euro w następujacy
sposób:- pozycje dotyczące rachunku zysków i strat oraz
rachunku przepływów pieniężnych za okres bieżący _odpowiednio okres
porównywalny_ przeliczono wedłług kursu stanowiącego średnią
arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP obowiązujących na
ostatni dzień każdego miesiąca. Kurs ten za 6 miesięcy 2016 roku wyniósł
1 euro = 4,3805 zł i odpowiednio za 6 miesięcy 2015 roku wyniósł 1 euro
= 4,1341 zł- pozycje bilansowe przeliczone według średniego
kursu ogłoszonego przez NBP, obowiązującego na dzień bilansowy. Kurs ten
wyniósł na dzień 30.06.2016 roku 1 euro = 4,4255 zł; na 31.12.2015 roku
1 euro = 4,2615 zł* - wybrane dane finansowe ze
sprawozdania z sytuacji finansowej prezentowane są na koniec półrocza
bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowegoWybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu _skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej_ prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

Nazwa arkusza:


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-03-30

+ więcej
  • EUR euro 4,6801 -0,10%  -0,49gr
  • USD dolar 4,3043 -0,47%  -2,04gr
  • GBP funt 5,3177 -0,23%  -1,25gr
  • CHF frank 4,6980 -0,07%  -0,32gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm