pieniadz.pl

Grupa Lotos SA
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2016

27-10-2016


skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2016
kwartał / rok
_zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm._
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
_rodzaj emitenta_
za 3 kwartał roku obrotowego 2016 obejmujący okres od 2016-07-01 do 2016-09-30
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
w walucie
data przekazania: 2016-10-27
GRUPA LOTOS SA
_pełna nazwa emitenta_
GRUPA LOTOS Paliwowy _pal_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża_
80-718 Gdańsk
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Elbląska 135
_ulica_ _numer_
058 3087111 058 3018838
_telefon_ _fax_
lotos@grupalotos.pl www.lotos.pl
_e-mail_ _www_
5830000960 190541636
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza:


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał_y_ narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 3 kwartał_y_ narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 3 kwartał_y_ narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 3 kwartał_y_ narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30
I. Dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego _niebadane_ _niebadane_ _niebadane_ _niebadane_
II. Przychody ze sprzedaży 14.564.955 17.483.671 3.333.857 4.204.322
III. Zysk operacyjny 1.120.016 742.826 256.367 178.628
IV. Zysk przed opodatkowaniem 1.080.063 221.299 247.222 53.216
V. Zysk netto 711.728 128.036 162.912 30.789
VI. Zysk netto przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej 711.744 128.051 162.915 30.793
VII. Strata netto przypisana udziałom niekontrolującym _16_ _15_ _4_ _4_
VIII. Całkowite dochody/_straty_ ogółem 805.261 _75.885_ 184.321 _18.249_
IX. Całkowite dochody/_straty_ ogółem przypisane akcjonariuszom Jednostki Dominującej 805.277 _75.870_ 184.325 _18.245_
X. Całkowite straty ogółem przypisane udziałom niekontrolującym _16_ _15_ _4_ _4_
XI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 2.126.547 1.085.733 486.758 261.088
XII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej _626.850_ _943.289_ _143.483_ _226.834_
XIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej _529.405_ 340.756 _121.179_ 81.942
XIV. Przepływy pieniężne netto razem 970.292 483.200 222.096 116.196
XV. Podstawowy zysk netto na jedną akcję _w złotych/EUR_ 3,85 0,69 0,88 0,17
XVI. Rozwodniony zysk netto na jedną akcję _w złotych/EUR_ 3,85 0,69 0,88 0,17
XVII. Stan na 30.09.2016 Stan na 31.12.2015 Stan na 30.09.2016 Stan na 31.12.2015
XVIII. _niebadane_ _badane_ _niebadane_ _badane_
XIX. Aktywa razem 19.753.356 19.169.332 4.581.019 4.498.259
XX. Kapitał własny przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej 8.517.337 7.712.060 1.975.264 1.809.706
XXI. Udziały niekontrolujące 122 138 28 32
XXII. Kapitał własny razem 8.517.459 7.712.198 1.975.292 1.809.738
XXIII. Dane dotyczące skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego _niebadane_ _niebadane_ _niebadane_ _niebadane_
XXIV. Przychody ze sprzedaży 12.547.506 15.817.530 2.872.072 3.803.662
XXV. Zysk operacyjny 928.838 529.349 212.607 127.293
XXVI. Zysk przed opodatkowaniem 1.002.704 312.110 229.515 75.054
XXVII. Zysk netto 831.379 259.179 190.299 62.325
XXVIII. Całkowite dochody ogółem 929.965 54.696 212.865 13.153
XXIX. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1.458.035 619.532 333.738 148.979
XXX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej _218.515_ _665.308_ _50.017_ _159.987_
XXXI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej _271.838_ 430.129 _62.223_ 103.434
XXXII. Przepływy pieniężne netto razem 967.682 384.353 221.498 92.426
XXXIII. Podstawowy zysk netto na jedną akcję _w złotych/EUR_ 4,50 1,40 1,03 0,34
XXXIV. Rozwodniony zysk netto na jedną akcję _w złotych/EUR_ 4,50 1,40 1,03 0,34
XXXV. Stan na 30.09.2016 Stan na 31.12.2015 Stan na 30.09.2016 Stan na 31.12.2015
XXXVI. _niebadane_ _badane_ _niebadane_ _badane_
XXXVII. Aktywa razem 14.692.260 13.909.915 3.407.296 3.264.089
XXXVIII. Kapitał własny 6.950.015 6.020.050 1.611.785 1.412.660


W celu przeliczenia pozycji wskazanych w
tabeli "Wybrane dane finansowe" na EUR zastosowano następujące kursy
wymiany:Pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej
przeliczono stosując średni kurs NBP obowiązujący w dniu kończącym okres
sprawozdawczy:na dzień 31.12.2015 1 EUR = 4,2615 PLNna
dzień 30.09.2016 1 EUR = 4,3120 PLN


Pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z
przepływów pieniężnych przeliczono stosując kurs stanowiący średnią
arytmetyczną średnich kursów NBP ustalonych na ostatni dzień każdego
miesiąca kalendarzowego okresu sprawozdawczego:9 miesięcy
zakończone 30.09.2015 1 EUR = 4,1585 PLN9 miesięcy zakończone
30.09.2016 1 EUR = 4,3688 PLN


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu _skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej_ lub odpowiednio z bilansu _sprawozdania z sytuacji finansowej_ prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Nazwa arkusza:


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm