pieniadz.pl

Grupa Lotos SA
Wprowadzenie zmiany do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na żądanie akcjonariusza

24-08-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 39 / 2016
Data sporządzenia: 2016-08-24
Skrócona nazwa emitenta
GRUPA LOTOS
Temat
Wprowadzenie zmiany do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na żądanie akcjonariusza
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
W uzupełnieniu raportów bieżących nr 36/2016 i 37/2016 z dnia 11 sierpnia 2016, Grupa LOTOS S.A. podaje do publicznej wiadomości nowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które rozpocznie się w dniu 14 września 2016 r. o godzinie 11.00, w siedzibie Spółki w Gdańsku, ul. Elbląska 135, zmieniony na żądanie uprawnionego akcjonariusza - Skarbu Państwa i dotyczący zmian w składzie Rady Nadzorczej.
Zmieniony porządek obrad obejmuje:

1_ Otwarcie Zgromadzenia
2_ Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3_ Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.
4_ Przyjęcie porządku obrad.
5_ Zmiana Statutu Spółki Grupa LOTOS S.A.
6_ Upoważnienie Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.
7_ Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
8_ Zamknięcie obrad.
Zgłoszony przez Skarb Państwa punkt porządku obrad został oznaczony numerem 7 zmienionego porządku obrad.

Projekty uchwał przekazane przez akcjonariusza wraz z uzasadnieniem do wnioskowanej zmiany stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §38 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm