pieniadz.pl

Grupa Lotos SA
Termin i porządek Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A.

31-05-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 19 / 2016
Data sporządzenia: 2016-05-31
Skrócona nazwa emitenta
GRUPA LOTOS
Temat
Termin i porządek Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Grupy LOTOS S.A. z siedzibą w Gdańsku, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000106150, o kapitale zakładowym w wysokości 184.873.362 zł _w całości opłacony_, NIP 583-000-09-60 działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek handlowych oraz § 8 ust. 1-4 i 7 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A., które odbędzie się dnia 28 czerwca 2016 roku w siedzibie Spółki w Gdańsku, ul. Elbląska 135.
Porządek obrad:
1.Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.Przyjęcie porządku obrad.
5.Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Grupy LOTOS S.A. za rok 2015 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. za rok 2015.
6.Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2015 oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2015.
7.Rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej za rok 2015.
8.Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy LOTOS S.A. za rok 2015 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. za rok 2015.
9.Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2015 oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2015.
10.Pokrycie straty netto Spółki za rok 2015.
11.Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.
12.Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.
13.Zamknięcie obrad Zgromadzenia.
Pozostałe informacje zawarte w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia znajdują się w załączeniu.
Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §38 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm