pieniadz.pl

Grupa Lotos SA
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2016

28-04-2016


skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2016
kwartał / rok
_zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm._
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za 1 kwartał roku obrotowego 2016 obejmujący okres od 2016-01-01 do 2016-03-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
w walucie
data przekazania: 2016-04-28
GRUPA LOTOS SA
_pełna nazwa emitenta_
GRUPA LOTOS Paliwowy _pal_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża_
80-718 Gdańsk
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Elbląska 135
_ulica_ _numer_
058 3087111 058 3018838
_telefon_ _fax_
lotos@grupalotos.pl www.lotos.pl
_e-mail_ _www_
5830000960 190541636
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza:


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał_y_ narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 1 kwartał_y_ narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 1 kwartał_y_ narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 1 kwartał_y_ narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31
I. Dane dotyczace skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego _niebadane_ _niebadane_ _niebadane_ _niebadane_
II. Przychody ze sprzedaży 3.935.947 5.131.486 903.590 1.236.830
III. Zysk operacyjny 137.770 267.724 31.628 64.529
IV. Zysk/_Strata_ przed opodatkowaniem 185.047 _110.008_ 42.482 _26.515_
V. Zysk/_Strata_ netto 105.970 _101.381_ 24.328 _24.436_
VI. Zysk/_Strata_ netto przypisany/_a_ akcjonariuszom Jednostki Dominującej 105.971 _101.371_ 24.328 _24.434_
VII. Strata netto przypisana udziałom niekontrolującym _1_ _10_ _0,23_ _2_
VIII. Całkowite dochody/_straty_ ogółem 236.736 _378.942_ 54.348 _91.336_
IX. Całkowite dochody/_straty_ ogółem przypisane akcjonariuszom Jednostki Dominującej 236.737 _378.932_ 54.348 _91.334_
X. Całkowite straty ogółem przypisane udziałom niekontrolującym _1_ _10_ _0,23_ _2_
XI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 319.176 321.416 73.274 77.470
XII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej _191.272_ _643.438_ _43.911_ _155.086_
XIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej _199.175_ 818.606 _45.725_ 197.307
XIV. Przepływy pieniężne netto razem _71.271_ 496.584 _16.362_ 119.691
XV. Podstawowy/_a_ zysk/_strata_ netto na jedną akcję _w złotych/EUR_ 0,57 _0,55_ 0,13 _0,13_
XVI. Rozwodniony/_a_ zysk/_strata_ netto na jedną akcję _w złotych/EUR_ 0,57 _0,55_ 0,13 _0,13_
XVII. Stan na 31.03.2016 Stan na 31.12.2015 Stan na 31.03.2016 Stan na 31.12.2015
XVIII. _niebadane_ _badane_ _niebadane_ _badane_
XIX. Aktywa razem 18.539.706 19.169.332 4.343.479 4.498.259
XX. Kapitał własny przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej 7.948.797 7.712.060 1.862.243 1.809.706
XXI. Udziały niekontrolujące 137 138 32 32
XXII. Kapitał własny razem 7.948.934 7.712.198 1.862.275 1.809.738
XXIII. Dane dotyczace skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego _niebadane_ _niebadane_ _niebadane_ _niebadane_
XXIV. Przychody ze sprzedaży 3.339.925 4.661.920 766.759 1.123.652
XXV. Zysk operacyjny 175.310 306.137 40.247 73.788
XXVI. Zysk przed opodatkowaniem 196.825 14.051 45.186 3.387
XXVII. Zysk netto 158.363 11.065 36.356 2.667
XXVIII. Całkowite dochody/_straty_ ogółem 293.389 _263.314_ 67.354 _63.466_
XXIX. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 258.355 312.318 59.312 75.277
XXX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej _107.626_ _611.750_ _24.708_ _147.449_
XXXI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej _125.967_ 769.254 _28.919_ 185.412
XXXII. Przepływy pieniężne netto razem 24.762 469.822 5.685 113.240
XXXIII. Podstawowy zysk netto na jedną akcję _w złotych/EUR_ 0,86 0,06 0,20 0,01
XXXIV. Rozwodniony zysk netto na jedną akcję _w złotych/EUR_ 0,86 0,06 0,20 0,01
XXXV. Stan na 31.03.2016 Stan na 31.12.2015 Stan na 31.03.2016 Stan na 31.12.2015
XXXVI. _niebadane_ _badane_ _niebadane_ _badane_
XXXVII. Aktywa razem 13.380.363 13.909.915 3.134.749 3.264.089 13.909.915
XXXVIII. Kapitał własny 6.313.439 6.020.050 1.479.111 1.412.660 6.020.050


W celu przeliczenia pozycji wykazanych w tabeli "Wybrane dane finansowe"
na EUR zastosowano następujące kursy wymiany: Pozycje sprawozdania z
sytuacji finansowej przeliczono stosując średni kurs NBP obowiązujący w
dniu kończącym okres sprawozdawczy:na dzień 31.03.2016 1
EUR = 4,2684 PLN na dzień 31.12.20151 EUR = 4,2615 PLN


Pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z
przepływów pieniężnych przeliczono stosując kurs stanowiący średnią
arytmetyczną średnich kursów NBP ustalonych na ostatni dzień każdego
miesiąca kalendarzowego okresu sprawozdawczego:3 miesiące
zakończone 31.03.2016 1 EUR = 4,3559 PLN3 miesiące zakończone
31.03.2015 1 EUR = 4,1489 PLNW przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu _skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej_ lub odpowiednio z bilansu _sprawozdania z sytuacji finansowej_ prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Nazwa arkusza:


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm