pieniadz.pl

Grupa Lotos SA
Skonsolidowany raport roczny RS 2015

03-03-2016


skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport roczny RS 2015
_rok_
_zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm._
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za rok obrotowy 2015 obejmujący okres od 2015-01-01 do 2015-12-31
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
w walucie
data przekazania: 2016-03-03
GRUPA LOTOS SA
_pełna nazwa emitenta_
GRUPA LOTOS Paliwowy _pal_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie_
80-718 Gdańsk
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Elbląska 135
_ulica_ _numer_
058 3087111 058 3018838
_telefon_ _fax_
lotos@grupalotos.pl www.lotos.pl
_e-mail_ _www_
5830000960 190541636
_NIP_ _REGON_
Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnośćią sp. k.
_podmiot uprawniony do badania_

Nazwa arkusza:


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2015 2014 2015 2014
I. Przychody ze sprzedaży Przychody ze sprzedaży 22.709.442 28.501.887 5.426.649
II. Przychody ze sprzedaży 22.709.442 28.501.887 5.426.649 6.803.496
III. Zysk/_Strata_ operacyjny/_a_ 423.398 _1.393.008_ 101.175 _332.516_
IV. Strata przed opodatkowaniem _195.274_ _2.123.715_ _46.663_ _506.938_
V. Strata netto _263.300_ _1.466.372_ _62.918_ _350.028_
VI. Strata netto przypisana akcjonariuszom Jednostki Dominującej _263.263_ _1.466.326_ _62.909_ _350.017_
VII. Strata netto przypisana udziałom niekontrolującym _37_ _46_ _9_ _11_
VIII. Całkowite dochody/_straty_ ogółem _544.925_ _1.902.137_ _130.215_ _454.047_
IX. Całkowite dochody/_straty_ ogółem przypisane akcjonariuszom Jednostki Dominującej _544.888_ _1.902.096_ _130.206_ _454.037_
X. Całkowite dochody/_straty_ ogółem przypisane udziałom niekontrolującym _37_ _41_ _9_ _10_
XI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1.488.069 1.380.488 355.589 329.527
XII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej _1.161.975_ _958.338_ _277.666_ _228.759_
XIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 114.719 _597.271_ 27.413 _142.571_
XIV. Przepływy pieniężne netto razem 440.813 _175.121_ 105.336 _41.803_
XV. Podstawowa strata netto na jedną akcję _w złotych/EUR_ _1,42_ _10,11_ _0,34_ _2,41_
XVI. Rozwodniona strata netto na jedną akcję _w złotych/EUR_ _1,42_ _10,11_ _0,34_ _2,41_
XVII. stan na 31.12.15 stan na 31.12.14 stan na 31.12.15 stan na 31.12.14
XVIII. 19.169.332 18.947.157 4.498.259 4.445.290
XIX. Kapitał własny przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej 7.712.060 8.258.288 1.809.706 1.937.519
XX. Udziały niekontrolujące 138 175 32 41
XXI. Kapitał własny razem 7.712.198 8.258.463 1.809.738 1.937.560


W celu przeliczenia pozycji wykazanych w tabeli "Wybrane dane finansowe"
na EUR zastosowano następujące kursy wymiany: Pozycje sprawozdania z
sytuacji finansowej przeliczono stosując średni kurs NBP obowiązujący w
dniu kończącym okres sprawozdawczy:na dzień 31.12.2015
1 EUR = 4,2615 PLNna dzień 31.12.2014 1 EUR = 4,2623 PLNPozycje
sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów
pieniężnych przeliczono stosując kurs stanowiący średnią arytmetyczną
średnich kursów NBP ustalonych na ostatni dzień każdego miesiąca
kalendarzowego okresu sprawozdawczego:za rok zakończony
31.12.2015 1 EUR = 4,1848 PLNza rok zakończony 31.12.2014 1 EUR =
4,1893 PLNRaport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

Nazwa arkusza:


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm