pieniadz.pl

Grupa Lotos SA
Raport roczny R 2015

03-03-2016


skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny R 2015
_rok_
_zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm._
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za rok obrotowy 2015 obejmujący okres od 2015-01-01 do 2015-12-31
zawierający sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
w walucie
data przekazania: 2016-03-03
GRUPA LOTOS SA
_pełna nazwa emitenta_
GRUPA LOTOS Paliwowy _pal_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie_
80-718 Gdańsk
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Elbląska 135
_ulica_ _numer_
058 3087111 058 3018838
_telefon_ _fax_
lotos@grupalotos.pl www.lotos.pl
_e-mail_ _www_
5830000960 190541636
_NIP_ _REGON_
Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnośćią sp. k.
_podmiot uprawniony do badania_

Nazwa arkusza:


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2015 2014 2015 2014
I. Przychody ze sprzedaży 20.482.298 26.243.106 4.894.451 6.264.318
II. Zysk/_Strata_ operacyjny/_a_ 183.757 _1.294.183_ 43.911 _308.926_
III. Strata przed opodatkowaniem _20.713_ _1.545.869_ _4.950_ _369.004_
IV. Strata netto _37.102_ _1.285.910_ _8.866_ _306.951_
V. Całkowite dochody/_straty_ ogółem _325.410_ _1.762.097_ _77.760_ _420.618_
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 653.963 561.327 156.271 133.991
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej _689.725_ _137.277_ _164.817_ _32.768_
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 192.758 _392.823_ 46.062 _93.768_
IX. Przepływy pieniężne netto razem 156.996 31.227 37.516 7.455
X. Podstawowa strata netto na jedną akcję _w złotych/EUR_ _0,20_ _8,87_ _0,05_ _2,12_
XI. Rozwodniona strata netto na jedną akcję _w złotych/EUR_ _0,20_ _8,87_ _0,05_ _2,12_
XII. stan na 31.12.15 stan na 31.12.14 stan na 31.12.15 stan na 31.12.14
XIII. Aktywa razem 13.909.915 14.339.743 3.264.089 3.364.320
XIV. Kapitał własny 6.020.050 6.346.776 1.412.660 1.489.050


W celu przeliczenia pozycji wykazanych w tabeli "Wybrane dane finansowe"
na EUR zastosowano następujące kursy wymiany: Pozycje sprawozdania z
sytuacji finansowej przeliczono stosując średni kurs NBP obowiązujący w
dniu kończącym okres sprawozdawczy:Na dzień 31.12.2015
1 EUR = 4,2615 PLNa dzień 31.12.2014 1 EUR = 4,2623 PLNPozycje
sprawozdania z cłkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów
pieniężnych przeliczono stosuąc kurs stanowiący średnią arytmetyczną
średnicvh kursów NBP ustalonych na ostatni dzień każdego miesiąca
kalendarzowego okresu sprawozdawczego:za rok zakończony
31.12.2015 1 EUR = 4,1848 PLNza rok zakończony 31.12.2014 1 EUR =
4,1893 PLNRaport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

Nazwa arkusza:


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm