pieniadz.pl

Grupa Lotos SA
Szacunki wybranych czynników mających istotny wpływ na skonsolidowane wyniki Grupy Kapitałowej LOTOS za 4 kwartał 2015 roku.

10-02-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 9 / 2016
Data sporządzenia: 2016-02-10
Skrócona nazwa emitenta
GRUPA LOTOS
Temat
Szacunki wybranych czynników mających istotny wpływ na skonsolidowane wyniki Grupy Kapitałowej LOTOS za 4 kwartał 2015 roku.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
W związku z dynamicznymi zmianami czynników makroekonomicznych, związanymi głównie z obniżką notowań cen ropy i w konsekwencji produktów rafineryjnych oraz umocnieniem się kursu USD, w szczególności względem PLN, Zarząd Grupy LOTOS S.A. informuje o szacunkach wybranych elementów wpływających na skonsolidowany wynik Grupy Kapitałowej LOTOS

1. Zawiązanie odpisów aktualizujących wartość zapasów w segmencie produkcji i handlu

W związku z obniżką notowań cen ropy i produktów rafineryjnych, Spółka zawiązała odpis aktualizujący bilansową wartość zapasów z uwagi na różnicę między kosztem wytworzenia, a cenami możliwymi do uzyskania (ang. ‘net realisable value’) zgodnie z MSR 2.
Szacowana wartość odpisów dokonanych na poziomie skonsolidowanego raportowanego wyniku operacyjnego (wg MSSF) wyniosła około 0,23 mld PLN, obniżając skonsolidowany raportowany wynik operacyjny.

2. Przeszacowanie wartości zobowiązań finansowych wynikających z zadłużenia denominowanego w walutach obcych

Przeszacowanie (zwiększenie) zadłużenia Grupy Kapitałowej LOTOS denominowanego w walutach obcych, wynikające z osłabienia PLN, wyniosło około 0,20 mld PLN, co uwzględniając stosowanie zasad rachunkowości zabezpieczeń negatywnie wpłynie na rachunek zysków i strat powiększając pozycję kosztów finansowych o szacunkową kwotę 0,07 mld PLN.

3. Szacunkowa wartość tzw. efektu LIFO

W związku ze stosowaną w Grupie Kapitałowej LOTOS wyceną kosztów zużycia surowców i półproduktów liczoną przy wykorzystaniu metody tzw. średniego ważonego kosztu (zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej), oraz silnie malejącym trendem notowań cen ropy naftowej, oczekiwana przez Zarząd wartość tzw. efektu LIFO (szacunkowa różnica między wyceną kosztów zużycia zapasów wg MSSF a wyceną zużycia zapasów wg. metodologii LIFO obliczonej zgodnie z metodologią, opisaną przez Spółkę w raporcie bieżącym nr 29/2006) wyniosła ok. 0,025 mld PLN (wynik operacyjny wg LIFO wyższy niż wynik operacyjny raportowany).
Efekt LIFO, opisany powyżej, uwzględnia wartość odpisów, których szacunkowa wartość została podana w punkcie 1., oraz została pomniejszona o szacunkową wartość teoretycznych odpisów obliczonych w oparciu o metodologię LIFO w wysokości 0,44 mld PLN.
Wartości oraz informacje zawarte w powyższej informacji mają charakter szacunkowy i mogą się różnic od wartości, które zostaną opublikowane w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej LOTOS za 2015 rok.

Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm