pieniadz.pl

Grupa Lotos SA
Zawarcie umów o wartości znaczącej pomiędzy Grupą LOTOS S.A. a grupą VITOL

31-12-2015


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 44 / 2015
Data sporządzenia: 2015-12-31
Skrócona nazwa emitenta
GRUPA LOTOS
Temat
Zawarcie umów o wartości znaczącej pomiędzy Grupą LOTOS S.A. a grupą VITOL
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Grupy LOTOS S.A. informuje, że w okresie od 23.04.2015 r. do 31.12.2015 r., Grupa LOTOS S.A. zawarła z grupą Vitol umowy, których łączna wartość wyniosła ok. 2,3 mld zł i osiągnęła wartość umowy znaczącej, przekraczając 10% kapitałów własnych Grupy LOTOS S.A.

31.12.2015 r. Grupa LOTOS S.A. oraz Vitol SA z siedzibą w Genewie zawarły aneks do umowy terminowej z dnia 23.12.2013 r. na dostawę dla Grupy LOTOS S.A. ropy naftowej, o której Zarząd Grupy LOTOS S.A. poinformował raportem bieżącym nr 37/2013 z dnia 23.12.2013r. ("Aneks"). Aneks został zawarty dla dostaw w 2016 r. i przewiduje dostawę około 1,8 mln ton ropy naftowej. Zgodnie z Aneksem dostawy realizowane będą drogą morską lub rurociągiem "Przyjaźń". Wartość dostaw objętych Aneksem na dzień jego podpisania wynosi ok. 1,9 mld zł (największa spośród wymienionych umów).

Aneks przewiduje odszkodowanie z tytułu niedostarczenia lub nieodebrania ropy naftowej, którego wysokość nie przekracza około 1,0 mln zł w ujęciu średniomiesięcznym w odniesieniu do uzgodnionych ilości rocznych. Zapłata ww. kwot nie wyłącza uprawnienia do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przekraczających wysokość tych kwot.

Aneks nie zawiera zastrzeżenia warunku ani terminu. Warunki Aneksu nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §5 ust.1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. z późniejszymi zmianami w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm