pieniadz.pl

Grupa Lotos SA
Zawarcie umów o wartości znaczącej pomiędzy Grupą LOTOS S.A. a grupą kapitałową BP

30-12-2015


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 42 / 2015
Data sporządzenia: 2015-12-30
Skrócona nazwa emitenta
GRUPA LOTOS
Temat
Zawarcie umów o wartości znaczącej pomiędzy Grupą LOTOS S.A. a grupą kapitałową BP
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Grupy LOTOS S.A. informuje, że w okresie od 31.12.2014 do 30.12.2015 r., Grupa LOTOS S.A. podpisała z grupą kapitałową BP umowy, których łączna wartość wyniosła ok. 1,91 mld zł. i osiągnęła wartość umowy znaczącej, przekraczając 10% kapitałów własnych Grupy LOTOS S.A.

Największą pod względem wartości spośród wyżej wspomnianych umów jest umowa z dnia 29.12.2015 r. na sprzedaż przez Grupę LOTOS paliw płynnych na rzecz BP Europa SE z siedzibą w Hamburgu prowadzącą działalność gospodarczą na terenie Polski poprzez oddział BP Europa SE Oddział w Polsce. Umowa została zawarta na czas określony od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r., a jej szacunkowa wartość netto wynosi ok. 1,33 mld zł.

Szacunkowa maksymalna wysokość kar umownych wynosi około 30,4 mln zł. Umowa nie zawiera zapisów, które przewidywałyby możliwość dochodzenia dodatkowego odszkodowania ponad wysokość tych kar.

Pozostałe warunki kontraktu nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla danego typu umów.

Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §5 ust.1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. z późniejszymi zmianami w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm