pieniadz.pl

Grupa Lotos SA
Informacje uzupełniające o zakończonej subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii D Grupy LOTOS S.A.

04-12-2015


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 34 / 2015
Data sporządzenia: 2015-12-04
Skrócona nazwa emitenta
GRUPA LOTOS
Temat
Informacje uzupełniające o zakończonej subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii D Grupy LOTOS S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
W uzupełnieniu do treści raportu bieżącego nr 45/2014 z dnia 12.12.2014 r. w zakresie podania do publicznej wiadomości informacji zawartych w pkt 12 i 13 raportu, dotyczących kosztów związanych z przeprowadzoną ofertą publiczną akcji zwykłych na okaziciela serii D, Zarząd Grupy LOTOS S.A. ("Spółka") informuje iż łączne koszty emisji Akcji serii D ostatecznie wyniosły 23 538 tys. PLN netto, w tym:

a. koszty przygotowania, przeprowadzenia i promocji Oferty 15 197 tys. PLN (kwota wynagrodzenia Menedżerów Oferty z tytułu świadczonych przez nich usług na potrzeby Oferty, w tym plasowania oraz gwarantowania zabezpieczenia powodzenia Oferty).
b. koszty wynagrodzenia subemitentów - nie dotyczy
c. koszty sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 8 341 tys. PLN.

Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją: 0,43 PLN.

Powyższe koszty zostały ujęte w sprawozdaniu finansowym w kapitale własnym jako pomniejszenie nadwyżki ceny emisyjnej nad wartością nominalną akcji.

Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest § 33 ust.1 i § 100 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t.j. Dz. U. z 2014 roku, poz. 133).

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm