pieniadz.pl

Grupa Lotos SA
Zastaw na aktywach o wartości znaczącej

10-11-2015


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 31 / 2015
Data sporządzenia: 2015-11-10
Skrócona nazwa emitenta
GRUPA LOTOS
Temat
Zastaw na aktywach o wartości znaczącej
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 20/2015 Zarząd Grupy Lotos S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 9.11.2015 r. powziął informację, iż w dniu 2.11.2015 r. dokonano wpisu w Rejestrze Zastawów, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku, Wydział IX Gospodarczy Rejestru Zastawów, zastawu rejestrowego na 100% udziałów w spółce LOTOS Asfalt Sp. z o.o., jednostki zależnej Emitenta ("Zastawca").

Zastaw rejestrowy został ustanowiony tytułem zabezpieczenia spłaty wierzytelności wyrażonych w USD z tytułu umowy kredytowej, której celem jest pozyskanie uzupełniającej części środków niezbędnych do sfinansowania realizacji projektu EFRA – Efektywna Rafinacja. Umowa została zawarta pomiędzy LOTOS Asfalt Sp. z o.o. i konsorcjum instytucji finansowych, w skład którego wchodzą: Bank Gospodarstwa Krajowego, Bank Millennium S.A., Bank Polska Kasa Opieki S.A. (bank koordynujący transakcję finansowania projektu EFRA), Bank Zachodni WBK S.A., Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A., Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A., Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie S.A. oraz Societe Generale ("Konsorcjum Banków").

Łączna wartość zobowiązań wynikająca ze wskazanej wyżej umowy, zabezpieczonych zastawem, wynosi do 432 mln USD mln (tj. 1 626 mln PLN, wg średniego dziennego kursu NBP z 30.06.2015).
Najwyższa suma zabezpieczenia wynosi 648 mln USD (tj. ok. 2 500 mln PLN wg. średniego dziennego kursu NBP w dniu 2.11.2015 r.).
Wartość ewidencyjna aktywów zabezpieczonych zastawem wynosi 452 mln PLN.
Udział Emitenta w kapitale zakładowym i liczbie głosów na zgromadzeniu wspólników Zastawcy wynosi 100 %.

Nie występują żadne powiązania pomiędzy Spółką, a Konsorcjum Banków ani pomiędzy osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Spółki i osobami zarządzającymi Konsorcjum Banków.

Szacunkowa wartość rynkowa aktywów objętych zastawem przekracza 10 % kapitałów własnych Emitenta, co stanowi podstawę sporządzenia niniejszego raportu.

Podstawa prawna:
§5 ust 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku z późn. zm. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm