pieniadz.pl

Grupa Lotos SA
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2015

29-10-2015


skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2015
kwartał / rok
(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za 3 kwartał roku obrotowego 2015 obejmujący okres od 2015-07-01 do 2015-09-30
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
w walucie
data przekazania: 2015-10-29
GRUPA LOTOS SA
(pełna nazwa emitenta)
GRUPA LOTOS Paliwowy (pal)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
80-718 Gdańsk
(kod pocztowy) (miejscowość)
Elbląska 135
(ulica) (numer)
058 3087111 058 3018838
(telefon) (fax)
lotos@grupalotos.pl www.lotos.pl
(e-mail) (www)
5830000960 190541636
(NIP) (REGON)

Nazwa arkusza:


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30
I. dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego (niebadane) (niebadane) (niebadane) (niebadane)
II. dane przekształcone przekształcone
III. Przychody ze sprzedaży 17.483.671 21.926.084 4.204.322 5.245.098
IV. Zysk/(Strata) operacyjny/(a) 742.826 (318.101) 178.628 (76.095)
V. Zysk/(Strata) przed opodatkowaniem 221.299 (621.066) 53.216 (148.570)
VI. Zysk/(Strata) netto 128.036 (189.939) 30.789 (45.437)
VII. Zysk/(Strata) netto przypisany/(a) akcjonariuszom Jednostki Dominującej 128.051 (189.924) 30.793 (45.433)
VIII. Strata netto przypisana udziałom niekontrolującym (15) (15) (4) (4)
IX. Całkowite straty ogółem (75.885) (467.673) (18.249) (111.875)
X. Całkowite straty ogółem przypisane akcjonariuszom Jednostki Dominującej (75.870) (467.659) (18.245) (111.872)
XI. Całkowite straty ogółem przypisane udziałom niekontrolującym (15) (14) (4) (3)
XII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1.085.733 929.923 261.088 222.454
XIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (943.289) (763.856) (226.834) (182.728)
XIV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 340.756 (254.067) 81.942 (60.777)
XV. Przepływy pieniężne netto razem 483.200 (88.000) 116.196 (21.051)
XVI. Podstawowy/(a) zysk/(strata) netto na jedną akcję (w złotych/EUR) 0,69 (1,33) 0,17 (0,32)
XVII. Rozwodniony/(a) zysk/(strata) netto na jedną akcję (w złotych/EUR) 0,69 (1,33) 0,17 (0,32)
XVIII. Stan na 30.09.15 Stan na 31.12.14 Stan na 30.09.15 Stan na 31.12.14
XIX. (niebadane) (badane) (niebadane) (badane)
XX. dane przekształcone przekształcone
XXI. Aktywa razem 18.847.571 18.947.157 4.446.650 4.445.289
XXII. Kapitał własny przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej 8.181.078 8.258.288 1.930.137 1.937.519
XXIII. Udziały niekontrolujące 160 175 38 41
XXIV. Kapitał własny razem 8.181.238 8.258.463 1.930.175 1.937.560
XXV. dane dotyczące skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego (niebadane) (niebadane) (niebadane) (niebadane)


W celu przeliczenia pozycji wykazanych w tabeli "Wybrane dane finansowe"
na EUR zastosowano następujące kursy wymiany:Pozycje sprawozdania z
sytuacji finansowej przeliczono stosując średni kurs NBP obowiązujący w
dniu kończącym okres sprawozdawczy:na dzień 30.09.2015 1
EUR = 4,2386 PLNna dzień 31.12.2014 1 EUR = 4,2623 PLNPozycje
sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów
pieniężnych przeliczono stosując kurs stanowiący średnią arytmetyczną
średnich kursów NBP ustalonych na ostatni dzień każdego miesiąca
kalendarzowego okresu sprawozdawczego:9 miesięcy zakończone
30.09.2015 1 EUR = 4,1585 PLN9 miesięcy zakończone 30.09.2014 1 EUR
= 4,1803 PLNW przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Nazwa arkusza:


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm