pieniadz.pl

Grupa Lotos SA
Zawarcie umowy sprzedaży koksu

21-08-2015


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 26 / 2015
Data sporządzenia: 2015-08-21
Skrócona nazwa emitenta
GRUPA LOTOS
Temat
Zawarcie umowy sprzedaży koksu
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Grupy LOTOS S.A. ("Grupa LOTOS", "Spółka") informuje, że w dniu 21 sierpnia 2015 r., spółka LOTOS Asfalt Sp. z o.o. ("LOTOS Asfalt"," Sprzedający"), kontrolowana przez Grupę LOTOS i spółka Oxbow Energy Solutions B.V. z siedzibą w Rotterdamie ("Oxbow", "Kupujący"), zawarły umowę sprzedaży koksu wyprodukowanego przez instalację opóźnionego koksowania (ang. Delayed Coking Unit, tj. DCU), która powstaje w ramach realizacji Programu EFRA (tzw. "Efektywna Rafinacja").

Umowa zakłada odbiór przez Kupującego całości koksu wyprodukowanego w DCU. Szacowana roczna wielkość produkcji koksu wyniesie około 350 000 ton.

Transakcyjna cena koksu określana będzie na podstawie danych z raportu PACE ("Pace Petroleum Coke Quarterly") publikowanego przez Jacobs Consultancy i odpowiednio korygowana w zależności od parametrów fizykochemicznych koksu (zgodnie ze standardami rynkowymi).

Umowa zawiera warunek zawieszający i jej moment wejścia w życie jest uzależniony od pozyskania przez LOTOS Asfalt wszelkich niezbędnych zgód i zezwoleń dla zakończonej inwestycji w DCU. Dodatkowo, LOTOS Asfalt zobowiązał się wobec Oxbow do podania planowanej daty rozpoczęcia działalności handlowej instalacji DCU.

Umowa została zawarta na okres 10 lat od daty rozpoczęcia działalności handlowej instalacji DCU.

Umowa przewiduje kary umowne za nieodebrany tonaż koksu przez Kupującego. Zakładana łączna wartość wszystkich odszkodowań to 10 mln USD tj. 37,3 mln PLN(1).

Każda ze Stron może niezwłocznie przedstawić drugiej Stronie wypowiedzenie Umowy w określonych przypadkach, m.in. LOTOS Asfalt może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy (i) łączny tonaż Koksu przechowywanego w silosie Grupy LOTOS przekracza 6 000 ton w okresie 30 kolejnych dni (maksymalny tonaż koksu możliwy do składowania na terenie Spółki wynosi 6 500 ton), (ii) łączna wysokość odszkodowania należnego od Oxbow osiągnie kwotę 10 mln USD.

Umowa została uznana za znaczącą ze względu na fakt, iż jej szacowana wartość w okresie obowiązywania wynosi ok. 1,05 mld PLN i przekracza wartość 10% kapitałów własnych Grupy LOTOS S.A.

Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §5 ust.1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. z późniejszymi zmianami w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

(1) wartość przeliczona wg średniego dziennego kursu NBP z dnia 21 sierpnia 2015 r.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm