pieniadz.pl

Grupa Lotos SA
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2015

11-08-2015


skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2015
(rok)
(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za półrocze roku obrotowego 2015 obejmujące okres od 2015-01-01 do 2015-06-30
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
w walucie
data przekazania: 2015-08-11
GRUPA LOTOS SA
(pełna nazwa emitenta)
GRUPA LOTOS Paliwowy (pal)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
80-718 Gdańsk
(kod pocztowy) (miejscowość)
Elbląska 135
(ulica) (numer)
058 3087111 058 3018838
(telefon) (fax)
lotos@grupalotos.pl www.lotos.pl
(e-mail) (www)
5830000960 190541636
(NIP) (REGON)
(podmiot uprawniony do badania)

Nazwa arkusza:


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2015 półrocze /2014 półrocze / 2015 półrocze /2014
GRUPA KAPITAŁOWA LOTOS
I. (niebadane) (niebadane) (niebadane) (niebadane)
II. Dane (przekształcone) (przekształcone)
III. Przychody ze sprzedaży 11.773.240 14.376.256 2.847.836 3.440.613
IV. Zysk/(Strata) operacyjny/(a) 836.388 (397.653) 202.314 (95.169)
V. Zysk/(Strata) przed opodatkowaniem 486.213 (527.003) 117.610 (126.126)
VI. Zysk/(Strata) netto 377.238 (154.898) 91.250 (37.071)
VII. Zysk/(Strata) netto przypisany/(a) akcjonariuszom Jednostki Dominującej 377.244 (154.886) 91.252 (37.068)
VIII. Strata netto przypisana udziałom niekontrolującym (6) (12) (1) (3)
IX. Całkowite dochody/(straty) ogółem 161.638 (191.597) 39.099 (45.854)
X. Całkowite dochody/(straty) ogółem przypisane akcjonariuszom Jednostki Dominującej 161.644 (191.585) 39.100 (45.851)
XI. Całkowite straty ogółem przypisane udziałom niekontrolującym (6) (12) (1) (3)
XII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 521.333 354.441 126.106 84.827
XIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (809.145) (622.206) (195.725) (148.910)
XIV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 606.536 (612) 146.715 (146)
XV. Przepływy pieniężne netto razem 318.724 (268.377) 77.096 (64.229)
XVI. Podstawowy/(a) zysk/(strata) netto na jedną akcję (w złotych/EUR) 2,04 (1,09) 0,49 (0,26)
XVII. Rozwodniony/(a) zysk/(strata) netto na jedną akcję (w złotych/EUR) 2,04 (1,09) 0,49 (0,26)
XVIII. Stan na 30.06.15 Stan na 31.12.14 Stan na 30.06.15 Stan na 31.12.14
XIX. (niebadane) (badane) (niebadane) (badane)
XX. Aktywa razem 19.625.644 18.947.157 4.679.011 4.445.289
XXI. Kapitał własny przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej 8.418.592 8.258.288 2.007.103 1.937.519
XXII. Udziały niekontrolujące 169 175 40 41
XXIII. Kapitał własny razem 8.418.761 8.258.463 2.007.143 1.937.560
GRUPA LOTOS S.A.
XXIV. (niebadane) (niebadane) (niebadane) (niebadane)
XXV. Dane (przekształcone) (przekształcone)
XXVI. Przychody ze sprzedaży 10.742.630 13.377.495 2.598.541 3.201.583
XXVII. Zysk/(Strata) operacyjny/(a) 779.120 (103.200) 188.462 (24.698)
XXVIII. Zysk/(Strata) przed opodatkowaniem 630.900 (26.670) 152.609 (6.383)
XXIX. Zysk netto 533.563 6.611 129.064 1.582
XXX. Całkowite dochody/(straty) ogółem 317.740 (30.085) 76.858 (7.200)
XXXI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 224.867 142.488 54.393 34.101
XXXII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (692.441) (68.347) (167.495) (16.357)
XXXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 623.715 (93.962) 150.871 (22.488)
XXXIV. Przepływy pieniężne netto razem 156.141 (19.821) 37.769 (4.744)
XXXV. Podstawowy zysk netto na jedną akcję (w złotych/EUR) 2,89 0,05 0,70 0,01
XXXVI. Rozwodniony zysk netto na jedną akcję (w złotych/EUR) 2,89 0,05 0,70 0,01
XXXVII. Stan na 30.06.15 Stan na 31.12.14 Stan na 30.06.15 Stan na 31.12.14
XXXVIII. (niebadane) (badane) (niebadane) (badane)
XXXIX. Aktywa razem 15.594.375 14.339.743 3.717.904 3.364.320
XL. Kapitał własny 6.663.200 6.346.776 1.588.594 1.489.050


W celu przeliczenia pozycji wykazanych w tabeli "Wybrane dane finansowe"
na EUR zastosowano następujące kursy wymiany:Pozycje
sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono stosując średni kurs NBP
obowiązujący w dniu kończącym okres sprawozdawczy:na
dzień 30.06.2015 r. 1 EUR = 4,1944 PLNna dzień 31.12.2014 r. 1
EUR = 4,2623 PLNPozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz
sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono stosując kurs
stanowiący średnią arytmetyczną średnich kursów NBP ustalonych na
ostatni dzień każdego miesiąca kalendarzowego okresu sprawozdawczego:6
miesięcy zakończone 30.06.2015 r. 1 EUR = 4,1341 PLN6
miesięcy zakończone 30.06.2014 r. 1 EUR = 4,1784 PLNW przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Nazwa arkusza:


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm