pieniadz.pl

Grupa Lotos SA
Zawarcie umowy na finansowanie projektu EFRA

30-06-2015


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 20 / 2015
Data sporządzenia: 2015-06-30
Skrócona nazwa emitenta
GRUPA LOTOS
Temat
Zawarcie umowy na finansowanie projektu EFRA
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Grupy LOTOS S.A. ("Zarząd") informuje, iż w dniu dzisiejszym LOTOS Asfalt Sp. z o.o. ("LOTOS Asfalt"), spółka zależna Grupy LOTOS S.A. ("Grupa LOTOS") podpisała umowę kredytową, której celem jest pozyskanie uzupełniającej części środków niezbędnych do sfinansowania realizacji projektu EFRA – Efektywna Rafinacja ("Projekt"), tj. budowy instalacji opóźnionego koksowania wraz z instalacjami towarzyszącymi (z wykorzystaniem środków pozyskanych w drodze emisji akcji, które zostały wprowadzone do obrotu giełdowego 16.01.2015 - patrz raport bieżący nr 4/2015).

Umowa kredytowa o szacowanej wartości około 1 926 mln PLN (wg średniego dziennego kursu NBP z 30.06.2015) została zawarta pomiędzy LOTOS Asfalt, a konsorcjum instytucji finansowych, w skład którego wchodzą: Bank Gospodarstwa Krajowego (finansowanie w ramach programu "Inwestycje Polskie"), Bank Millennium S.A., Bank Polska Kasa Opieki S.A. (bank koordynujący transakcję finansowania projektu EFRA), Bank Zachodni WBK S.A., Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A., Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A., Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie S.A. oraz Société Générale S.A. Przedmiotowa umowa przewiduje udzielenie dwóch kredytów:
(i) inwestycyjnego w USD (kwota do 432 mln USD, czyli 1 626 mln PLN, wg średniego dziennego kursu NBP z 30.06.2015), którego celem jest zapewnienie środków niezbędnych do zrealizowania Projektu. Ostateczny termin spłaty przypada na 21 grudnia 2024 r. Oprocentowanie kredytu jest zmienne, oparte o stawkę referencyjną LIBOR, oraz
(ii) obrotowego w PLN (kwota do 300 mln PLN), którego celem jest finansowanie działalności operacyjnej, płatności podatku VAT oraz refinansowanie istniejącego zadłużenia obrotowego LOTOS Asfalt. Kredyt obrotowy składa się z dwóch transz w wysokości do 200 mln PLN i do 100 mln PLN, dla których terminy spłaty przypadają odpowiednio na 21 grudnia 2024 r. oraz 30 czerwca 2020 r. Oprocentowanie kredytu jest zmienne, oparte o stawkę referencyjną WIBOR.

Podstawowymi zabezpieczeniami kredytu są m.in.: hipoteka kaucyjna na prawach LOTOS Asfalt do nieruchomości (własności lub użytkowania wieczystego), zastawy rejestrowe na: zbiorze wszystkich rzeczy i praw należących do LOTOS Asfalt, zapasach, na wierzytelnościach z tytułu rachunków bankowych oraz na udziałach LOTOS Asfalt należących do Grupy LOTOS. Dodatkowo LOTOS Asfalt zawarł z Grupą LOTOS umowę pożyczki warunkowej (w formule pożyczki podporządkowanej) w kwocie do 53 mln USD (czyli około 200 mln PLN, wg średniego dziennego kursu NBP z 30.06.2015), której głównym celem jest pokrycie potencjalnego przekroczenia budżetu Projektu.

Uruchomienie środków z umowy kredytowej nastąpi po spełnieniu warunków zawieszających przewidzianych w treści tej umowy.

Ponadto Zarząd informuje, że wszelkie zgody korporacyjne niezbędne do podpisania powyższej umowy zostały pozyskane (w tym uchwała Rady Nadzorczej Grupy LOTOS oraz Zgromadzenia Wspólników LOTOS Asfalt).

Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §5 ust.1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. z późniejszymi zmianami w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm