pieniadz.pl

Grupa Lotos SA
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2015

29-04-2015


skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2015
kwartał / rok
(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za 1 kwartał roku obrotowego 2015 obejmujący okres od 2015-01-01 do 2015-12-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
w walucie
data przekazania: 2015-04-29
GRUPA LOTOS SA
(pełna nazwa emitenta)
GRUPA LOTOS Paliwowy (pal)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
80-718 Gdańsk
(kod pocztowy) (miejscowość)
Elbląska 135
(ulica) (numer)
058 3087111 058 3018838
(telefon) (fax)
lotos@grupalotos.pl www.lotos.pl
(e-mail) (www)
5830000960 190541636
(NIP) (REGON)

Nazwa arkusza:


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31
I. dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego (niebadane) (niebadane) (niebadane) (niebadane)
II. Przychody ze sprzedaży 5.131.486 7.176.973 1.236.830 1.713.127
III. Zysk operacyjny 267.724 17.329 64.529 4.136
IV. Strata przed opodatkowaniem (110.008) (21.052) (26.515) (5.025)
V. Strata netto (101.381) (32.362) (24.436) (7.725)
VI. Strata netto przypisana akcjonariuszom Jednostki Dominującej (101.371) (32.367) (24.434) (7.726)
VII. Zysk/(Strata) netto przypisany/(a) udziałom niekontrolującym (10) 5 (2) 1
VIII. Całkowite straty ogółem (378.942) (51.740) (91.336) (12.350)
IX. Całkowite straty ogółem przypisane akcjonariuszom Jednostki Dominującej (378.932) (51.746) (91.334) (12.351)
X. Całkowite dochody/(straty) ogółem przypisane udziałom niekontrolującym (10) 6 (2) 1
XI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 321.416 252.669 77.470 60.312
XII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (643.438) (477.202) (155.086) (113.907)
XIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 818.606 219.958 197.307 52.503
XIV. Przepływy pieniężne netto razem 496.584 (4.575) 119.691 (1.092)
XV. Podstawowa strata netto na jedną akcję (w złotych/EUR) (0,55) (0,23) (0,13) (0,05)
XVI. Rozwodniona strata netto na jedną akcję (w złotych/EUR) (0,55) (0,23) (0,13) (0,05)
XVII. Stan na 31.03.15 Stan na 31.12.14 Stan na 31.03.15 Stan na 31.12.14
XVIII. (niebadane) (badane) (niebadane) (badane)
XIX. Aktywa razem 18.973.616 18.947.157 4.640.160 4.445.289
XX. Kapitał własny przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej 7.878.485 8.258.288 1.926.751 1.937.519
XXI. Udziały niekontrolujące 165 175 40 41
XXII. Kapitał własny razem 7.878.650 8.258.463 1.926.791 1.937.560
XXIII. dane dotyczące skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego (niebadane) (niebadane) (niebadane) (niebadane)
XXIV. Przychody ze sprzedaży 4.661.920 6.683.190 1.123.652 1.595.262
XXV. Zysk/(Strata) operacyjny/(a) 306.137 (86.960) 73.788 (20.757)
XXVI. Zysk/(Strata) przed opodatkowaniem 14.051 (117.381) 3.387 (28.019)
XXVII. Zysk/(Strata) netto 11.065 (93.429) 2.667 (22.301)
XXVIII. Całkowite straty ogółem (263.314) (117.857) (63.466) (28.132)
XXIX. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 312.318 170.591 75.277 40.720
XXX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (611.750) (133.623) (147.449) (31.895)
XXXI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 769.254 60.484 185.412 14.437
XXXII. Przepływy pieniężne netto razem 469.822 97.452 113.240 23.262
XXXIII. Podstawowy/(a) zysk/(strata) netto na jedną akcję (w złotych/EUR) 0,06 (0,65) 0,01 (0,16)
XXXIV. Rozwodniony/(a) zysk/(strata) netto na jedną akcję (w złotych/EUR) 0,06 (0,65) 0,01 (0,16)
XXXV. Stan na 31.03.15 Stan na 31.12.14 Stan na 31.03.15 Stan na 31.12.14
XXXVI. dane (niebadane) (badane) (niebadane) (badane)
XXXVII. Aktywa razem 14.444.424 14.339.743 3.532.508 3.364.320
XXXVIII. Kapitał własny 6.082.615 6.346.776 1.487.556 1.489.050


W celu przeliczenia pozycji wykazanych w tabeli "Wybrane dane finansowe"
na EUR zastosowano następujące kursy wymiany:


Pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono stosując średni
kurs NBP obowiązujący w dniu kończącym okres sprawozdawczy:na
dzień 31.03.2015 1 EUR = 4,0890 PLN,na dzień 31.12.2014 1 EUR =
4,2623 PLN.


Pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z
przepływów pieniężnych przeliczono stosując kurs stanowiący średnią
arytmetyczną średnich kursów NBP ustalonych na ostatni dzień każdego
miesiąca kalendarzowego okresu sprawozdawczego:3 miesiące
zakończone 31.03.2015 1 EUR = 4,1489 PLN,3 miesiące zakończone
31.03.2014 1 EUR = 4,1894 PLN.W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Nazwa arkusza:


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm