pieniadz.pl

Libet SA
Zawarcie z bankiem PKO BP S.A. umowy o kredytu w rachunku bieżącym.

18-10-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 20 / 2016
Data sporządzenia: 2016-10-18
Skrócona nazwa emitenta
LIBET S.A.
Temat
Zawarcie z bankiem PKO BP S.A. umowy o kredytu w rachunku bieżącym.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd LIBET S.A. z/s we Wrocławiu _"Spółka"_ działając w wykonaniu obowiązków ustalonych w art. 17 ust. 1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady _UE_ Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku _rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku_ oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE _"Rozporządzenie MAR"_ informuje, iż Spółka dnia 18 października 2016 roku otrzymała podpisaną przez drugą stronę a datowaną na dzień 14 października 2016 roku umowę o kredyt na rachunku bieżącym _"Umowa"_ zawartą z Bankiem Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. _"Bank"_ mocą której Bank udzielił Spółce – celem finansowania bieżących zobowiązań wynikających z wykonywanej działalności – kredytu _"Kredyt"_ w rachunku bieżącym w kwocie 10.000.000 PLN _dziesięć milionów złotych_ na okres do dnia 29 grudnia 2017 roku oraz dopuścił udzielenie Spółce – na jej odrębny wniosek – dalszego finansowania na ten sam cel w kwocie 2.000.000 PLN _dwa miliony złotych_.

W związku z zawarciem Umowy i udzieleniem finansowania zawarto także umowy związane z zabezpieczeniem wierzytelności Banku względem Spółki z tytułu Kredytu, w tym w szczególności umowę zastawu na niektórych ruchomych składnikach majątku Spółki wraz z umową przelewu na Bank praw z ubezpieczenia mienia objętego zabezpieczeniem.

W treści Umowy jak i w/w umów dotyczących zabezpieczeń przewidziano szereg warunków współpracy stron w zakresie finansowania, Spółka złożyła także Bankowi szereg oświadczeń, zapewnień i zobowiązań, przy czym w/w warunki, oświadczenia, zapewnienia i zobowiązania mają charakter typowy przy zewnętrznym finansowaniu bankowym w formie kredytu w rachunku bieżącym. Koszty udzielonego finansowania nie odbiegają od warunków rynkowych.

Celem zabezpieczenia wierzytelności Banku z tytułu Kredytu Spółka złożyła także weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową oraz oświadczenie w formie aktu notarialnego o dobrowolnym poddaniu się egzekucji zobowiązań z tytułu Kredytu.

Zarząd Spółki wskazuje, iż zaciągniecie opisanego wyżej finansowania realizowane jest celem i w związku z zamiarem ograniczenia kredytu w rachunku bieżącym udzielonego Spółce przez Bank BZWBK S.A. z/s we Wrocławiu o którego przedłużeniu Spółka informowała raportem bieżącym z dnia 3 października 2016 roku, a zamiarem Zarządu Spółki nie jest zwiększanie jej globalnego zadłużenia.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm