pieniadz.pl

Libet SA
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2016

31-08-2016


skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2016
_rok_
_zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm._
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
_rodzaj emitenta_
za półrocze roku obrotowego 2016 obejmujące okres od 2016-01-01 do 2016-06-30
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według polskich zasad rachunkowości opisanych w ustawie z dnia 29 września 1994 o rachunkowości _tekst jednolity z dnia 2 września 2009 r., Dz.U. Nr 152, poz. 1223 ze zmianami_
w walucie
data przekazania: 2016-08-31
LIBET SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
LIBET S.A. Materiałów budowlanych _mbu_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża_
53-332 Wrocław
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Powstańców Śląskich 5
_ulica_ _numer_
_71_ 33 51 101 _71_ 33 51 100
_telefon_ _fax_
gpw@libet.pl www.libet.pl
_e-mail_ _www_
525-242-24-24 141349437
_NIP_ _REGON_
_podmiot uprawniony do badania_

Nazwa arkusza:


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2016 półrocze /2015 półrocze / 2016 półrocze /2015
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 130 710 127 177 29 924 30 712
II. Zysk _strata_ na działalności operacyjnej -6 096 4 505 -1 396 1 088
III. Zysk _strata_ brutto -9 060 1 612 -2 074 389
IV. Zysk _strata_ netto -7 187 1 428 -1 645 345
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 13 459 13 438 3 081 3 245
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -10 507 -8 759 -2 405 -2 115
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -2 052 -5 337 -470 -1 289
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 901 -658 206 -159
IX. Aktywa razem 416 456 401 199 94 104 94 145
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 217 965 195 704 49 252 45 924
XI. Zobowiązania długoterminowe 87 325 90 464 19 732 21 228
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 130 640 105 240 29 520 24 695
XIII. Kapitał własny 198 492 205 495 44 852 48 221
XIV. Kapitał zakładowy 500 500 113 117
XV. Liczba akcji 50 000 000 50 000 000 50 000 000 50 000 000
XVI. Zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/EURO_ 0,00 0,18 0,00 0,04


pozycje od I do do VIII stanowią wybrane dane finansowe dotyczące
sytuacji finansowej na dzień: _a_ kolumna 1 i 3 -30.06.2016, _b_ kolumna
2 i 4 - 30.06.2015 r.pozycje od IX do do XVII stanowią wybrane dane
finansowe dotyczące sytuacji finansowej na dzień: _a_ kolumna 1 i 3
-30.06.2016, _b_ kolumna 2 i 4 - 31.12.2015W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu _skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej_ lub odpowiednio z bilansu _sprawozdania z sytuacji finansowej_ prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Nazwa arkusza:


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-23

+ więcej
  • EUR euro 4,3326 +0,29%  +1,27gr
  • USD dolar 4,0050 +0,62%  +2,46gr
  • GBP funt 5,0691 +0,47%  +2,37gr
  • CHF frank 4,5427 +0,11%  +0,48gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm