pieniadz.pl

Szczegółowe informacje: Libet SA (LBT)

Pełna nazwa LIBET SPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 5 53-332 WROCŁAW
Telefon 71 33 51 101
Prezes Thomas Lehmann
Fax 71 33 51 100
WWW www.libet.pl
E-mail gpw@libet.pl

Komunikaty spółki: Libet SA (LBT)

2016-10-18 17:22 Zawarcie z bankiem PKO BP S.A. umowy o kredytu w rachunku bieżącym.
2016-10-07 17:34 Zawiadomienie w trybie art.19 ust.1 Rozporządzenia MAR.
2016-10-04 18:19 Zawiadomienie w trybie art.19 ust.1 Rozporządzenia MAR.
2016-10-03 19:28 Zawarcie z bankiem z BZWBK S.A. z/s we Wrocławiu aneksu do umowy kredytu w rachunku bieżącym.
2016-09-16 17:57 Powołanie obecnego Zarządu Spółki na kolejną kadencję.
2016-08-31 18:19 Skonsolidowany raport półroczny PSr 2016
2016-06-30 21:51 Zmiana terminu publikacji raportów okresowych za pierwsze półrocze 2016 roku.
2016-06-29 19:47 Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na ZWZA (29/06/2016).
2016-06-29 19:42 Informacje dotyczące ZWZA LIBET S.A. przeprowadzonego dnia 29 czerwca 2016 roku.
2016-06-02 20:25 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy LIBET S.A.
2016-06-02 20:16 Informacja o niestosowaniu zasad ładu korporacyjnego.
2016-06-02 20:15 Rekomendacja Rady Nadzorczej w zakresie zagospodarowania zysku Spółki za rok 2015.
2016-06-02 20:04 Wybór podmiotu do: (a) przeglądu sprawozdania finansowego LIBET S.A oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LIBET S.A za pierwsze półrocze 2016 roku, (b) badania sprawozdania finansowego LIBET S.A oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitało
2016-05-16 18:08 Zmiana stanu posiadania akcji – zawiadomienie LEGG MASON TFI S.A. z 16/05/2016.
2016-05-16 18:04 Podpisanie listu intencyjnego z Gerwing Steinwerke GmbH (aktualizacja informacji).
2016-05-13 19:03 Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2016
2016-03-23 08:25 Rekomendacja Zarządu co do zagospodarowania zysku spółki LIBET S.A. za rok 2015.
2016-03-22 20:43 Raport roczny R 2015
2016-03-22 20:26 Skonsolidowany raport roczny RS 2015
2016-03-22 20:05 Korekta (uzupełnienie) raportu rocznego Spółki za okres od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 oraz raportu rocznego grupy kapitałowej Spółki za ten sam okres.
2016-03-18 19:07 Raport roczny R 2015
2016-03-18 19:03 Skonsolidowany raport roczny RS 2015
2016-03-14 19:16 Zakończenie testów na utratę bilansowej wartości wybranych aktywów i dokonanie odpisów aktualizujących.
2016-02-16 18:06 Zawarcie aneksu do umowy znaczącej (Umowa kredytu w rachunku bieżącym – Bank BZWBK S.A.).
2016-01-29 14:57 Terminy publikacji raportów okresowych LIBET S.A. w roku 2016.
2016-01-25 20:11 Zawarcie znaczącej umowy dzierżawy (spełnienie warunków zawieszających).
2015-12-30 19:38 Podpisanie listu intencyjnego z Gerwing Steinwerke GmbH (uzupełnienie informacji).
2015-12-23 17:09 Zawarcie znaczącej umowy dzierżawy.
2015-12-23 17:07 Ustanowienie zastawu rejestrowego na rzecz BZWBK S.A. z/s we Wrocławiu na istotnych aktywach Spółki.
2015-12-12 09:56 Rejestracja zmian w Statucie Spółki dokonanych podczas NWZA dnia 30/10/2015.

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm