pieniadz.pl

Libet SA
Zakończenie testów na utratę bilansowej wartości wybranych aktywów i dokonanie odpisów aktualizujących.

14-03-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 / 2016
Data sporządzenia: 2016-03-14
Skrócona nazwa emitenta
LIBET S.A.
Temat
Zakończenie testów na utratę bilansowej wartości wybranych aktywów i dokonanie odpisów aktualizujących.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd LIBET S.A. z/s we Wrocławiu _"Spółka"_ działając w wykonaniu obowiązków ustalonych w art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. _Dz.U.2013.1382; ze zmianami_ uprzejmie zawiadamia, iż Spółka dnia 14 marca 2016 roku zakończyła zasadnicze prace na testami na utratę wartości aktywów zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. _Dz.U. z 2013 r. poz. 330 ze zmianami_ oraz zgodnie z MSR 12 oraz MSR 36.
W wyniku przeprowadzonych testów stwierdzono utratę bilansowej wartości wybranych aktywów obrotowych _zapasy oraz należności z tytułu dostaw i usług_ oraz aktywa na podatek odroczony, wynikającego z zaplanowanych ulg podatkowych. W związku z powyższym, Spółka dokonała odpisów w łącznej wysokości ok. 13 miliona złotych _odpowiednio 1,2 mln zł, 4,1 mln zł oraz 7,7 mln zł_.
Wobec powyższego Spółka i grupa kapitałowa podjęły decyzję, iż stosowne odpisy aktualizujące wartość aktywów obrotowych zostaną uwzględnione w jednostkowym i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Spółki i grupy kapitałowej Spółki, a odpis aktualizujący wartość aktywa na podatek odroczony w sprawozdaniu skonsolidowanym grupy kapitałowej Spółki za 2015 rok.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm