pieniadz.pl

Libet SA
Ustanowienie zastawu rejestrowego na rzecz BZWBK S.A. z/s we Wrocławiu na istotnych aktywach Spółki.

23-12-2015


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 28 / 2015
Data sporządzenia: 2015-12-23
Skrócona nazwa emitenta
LIBET S.A.
Temat
Ustanowienie zastawu rejestrowego na rzecz BZWBK S.A. z/s we Wrocławiu na istotnych aktywach Spółki.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd LIBET S.A. z/s we Wrocławiu ("Spółka") działając w wykonaniu obowiązków ustalonych w art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U.2013.1382; ze zmianami) oraz w §5 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2014.133 z późniejszymi zmianami) informuje, iż w dniu 22 grudnia 2015 roku Spółka otrzymała postanowienie Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu o wpisie do rejestru zastawów, zastawu rejestrowego na składnikach majątkowych stanowiących zakład produkcyjny kostki brukowej i innych elementów betonowych zlokalizowany w Gościcinie ustanowionego na podstawie umowy zastawu rejestrowego na zbiorze rzeczy i praw choćby jego skład by zmienny, zawartej dnia 23 września 2015 roku o której zawarciu Spółka informowała dnia raportem bieżącym numer 19/2015.

W/w zastaw rejestrowy stanowi zabezpieczenie kredytu inwestycyjnego udzielonego Spółce na podstawie umowy kredytu inwestycyjnego numer K00204/14 zawartej przez Spółkę dnia 7 sierpnia 2014 roku z Bankiem Zachodnim WBK S.A. z/s we Wrocławiu i SGB Bank S.A. z/s w Poznaniu z późniejszymi aneksami. O zawarciu w/w umowy kredytowej jak i aneksów do tej umowy Spółka informowała odrębnymi raportami bieżącymi.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-23

+ więcej
  • EUR euro 4,3326 +0,29%  +1,27gr
  • USD dolar 4,0050 +0,62%  +2,46gr
  • GBP funt 5,0691 +0,47%  +2,37gr
  • CHF frank 4,5427 +0,11%  +0,48gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm