pieniadz.pl

Libet SA
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2015

12-11-2015


skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2015
kwartał / rok
(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za 3 kwartał roku obrotowego 2015 obejmujący okres od 2015-07-01 do 2015-09-30
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości
Finansowej
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według polskich zasad rachunkowości opisanych w ustawie z dnia 29 września 1994 o rachunkowości (tekst jednolity z dnia 2 września 2009 r., Dz.U. Nr 152, poz. 1223 ze zmianami)
w walucie
data przekazania: 2015-11-12
LIBET SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
LIBET S.A. Materiałów budowlanych (mbu)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
53-332 Wrocław
(kod pocztowy) (miejscowość)
Powstańców Śląskich 5
(ulica) (numer)
(71) 33 51 101 (71) 33 51 100
(telefon) (fax)
gwp@libet.pl www.libet.pl
(e-mail) (www)
525-242-24-24 141349437
(NIP) (REGON)

Nazwa arkusza:


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-07-01 do 2015-09-30 1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-07-01 do 2015-09-30 1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30
I. Przychody 223 473 207 594 53 750,54 49 712,42
II. Zysk operacyjny 12 777 16 233 3 073,17 3 887,23
III. Zysk przed opodatkowaniem 8 385 9 729 2 016,75 2 329,83
IV. Zysk netto 6 548 7 810 1 574,89 1 870,32
V. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 20 814 19 456 5 006,26 4 659,19
VI. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -8 715 -9 023 -2 096,25 -2 160,79
VII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej -11 895 -8 943 -2 861,03 -2 141,55
VIII. Razem zmiana stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych, netto 204 1 490 48,98 356,85
IX. Aktywa trwałe razem 272 980 276 692 64 403,27 64 916,24
X. Aktywa obrotowe razem 152 358 134 900 35 945,42 31 649,60
XI. Suma aktywów 425 338 411 592 100 348,69 96 565,60
XII. Zobowiązania krótkoterminowe razem 106 174 93 633 25 049,29 21 967,72
XIII. Zobowiązania długoterminowe razem 94 466 96 767 22 287,18 22 703,10
XIV. Kapitał własny razem 224 699 221 192 53 012,54 51 894,89
XV. Kapitał podstawowy 500 500 117,96 117,31
XVI. Liczba akcji 50 000 000,00 50 000 000,00 50 000 000,00 50 000 000,00
XVII. Zysk strata na jedną akcję w zł/eur 0,13 0,16 0,03 0,04


pozycje od IX do do XV stanowią wybrane dane finansowe dotyczące
sytuacji finansowej na dzień: (a) kolumna 1 i 3 -30.09.2015 roku, (b)
kolumna 2 i 4 - 31.12.2014 roku.W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Nazwa arkusza:


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm