pieniadz.pl

Libet SA
Zgłoszenie kandydata na niezależnego Członka Rady Nadzorczej Spółki.

27-10-2015


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 23 / 2015
Data sporządzenia: 2015-10-27
Skrócona nazwa emitenta
LIBET S.A.
Temat
Zgłoszenie kandydata na niezależnego Członka Rady Nadzorczej Spółki.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd LIBET S.A. z/s we Wrocławiu ("Spółka") działając w wykonaniu obowiązków ustalonych w art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U.2013.1382; ze zmianami) oraz §38 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2014.133 z późniejszymi zmianami) informuje, w dniu 27 października 2015 roku akcjonariusz Spółki Glaspin Consultants Limited zgłosił w ramach realizacji punktu ósmego porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zwołanego na dzień 30 października 2015 roku tj. uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki, kandydaturę Pana Piotra Łaskawy do Rady Nadzorczej Spółki jako kandydata niezależnego.

Pan Piotr Łyskawa jest biegłym rewidentem, od 2012 Członkiem Rady Okręgowej we Wrocławiu Krajowej Izby Biegłych Rewidentów, posiada także w obszarze rachunkowości i finansów certyfikat ACCA Professional Qualification.

Kandydat jest absolwentem Politechniki Wrocławskiej oraz Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu (studia podyplomowe), biegle posługuje się językiem angielskim.

Pan Piotr Łyskawa aktualnie, od 2009 roku, jest partnerem i wspólnikiem AVANTA AUDIT sp. z o.o. sp. k. we Wrocławiu, jedocześnie pozostaje od 2011 roku Członkiem Rady Nadzorczej IT Kontrakt Sp. z o.o., a od 2014 jest także członkiem Rady Nadzorczej Tarczyński S.A.

Przebieg dotychczasowej kariery zawodowej Pana Piotra Łyskawa związany był z zagadnieniami rachunkowości, księgowości i audytu.

W latach 1995 – 2003 Pan Piotr Łyskawa związany był z wiodącym audytorem o zasięgu międzynarodowym, firmą Ernst & Young, gdzie pracując w dziale audytu zajmował się projektami dotyczącymi rewizji finansowej i doradztwa, końcowo zajmując stanowisko Managera w dziale Audytu .

W latach 2003 – 2009 Pan Piotr Łyskawa był związany z kolejnym audytorem o zasięgu międzynarodowym, firmą Deloitte Audyt, gdzie zajmował się zagadnieniami z obszaru rachunkowości i audytu. Końcowo zajmował stanowisko Dyrektora i był odpowiedzialny w szczególności za usługi rewizji finansowej, rozwijanie relacji z klientami oraz zarządzanie portfelem projektów i klientów.

Według złożonego oświadczenia Pan Piotr Łyskawa: (1) ma pełną zdolność do czynności prawnych; (2) nie jest, ani w okresie 5 lat od złożenia oświadczenia nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu Karnego, art. 585, art. 587 oraz art.590-591 Kodeksu Spółek Handlowych; (3) spełnia warunki niezależności określone w art. 86 ust. 5 w zw. z art. 56 ust. 3 pkt 1, 3 i 5, jak również posiada kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej określone w art. 86 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz.U.2015 poz.1011, z późn. zm.); (4) nie prowadzi jakiejkolwiek działalności konkurencyjnej w stosunku do przedsiębiorstwa Spółki, w szczególności nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej albo innej osobie prawnej jako członek jej organu; (5) nie jest oraz nie został w przeszłości wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U.2015 poz.1142, z późn. zm.); (6) w okresie ostatnich 5 lat przed datą złożenia oświadczenia organy ustawowe lub regulacyjne (w tym organizacje samorządowe i zawodowe) nie wnosiły przeciwko Kandydatowi oficjalnych oskarżeń publicznych, ani nie nałożyły na Kandydata sankcji, z których wynikałby zakaz prawa pełnienia funkcji lub zajmowania stanowiska członka rady nadzorczej, reprezentanta bądź pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji, stowarzyszeniu lub innych jednostkach organizacyjnych; (7) kryteria niezależności członka rady nadzorczej określone przez Komisję Europejską w Załączniku Nr II do Zalecenia Komisji z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) (Dz.U.UE.L.05.52.51) oraz dodatkowe wymogi wskazane w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW, ustalone w załączniku do Uchwały Nr 26/1413/2015 Rady Giełdy z dnia 13 października 2015 roku, są przez kandydata spełniane; (8) nie pełni funkcji i nie zajmuje stanowisk określonych w art. 1-2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (tj. Dz.U. z dnia 2006 r., Nr 216 poz.1584 z późn. zm.); (9) w okresie pięciu lat poprzedzających wyrażenie zgody na kandydowanie do Rady Nadzorczej Spółki, nie pełnił funkcji zarządzających i/lub nadzorczych w podmiotach, które w czasie pełnienia funkcji zarządzających i/lub nadzorczych w tych podmiotach postawione zostały w stan upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji z uwagi na brak wystarczających środków na przeprowadzenie upadłości.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-06-06

+ więcej
  • EUR euro 4,4902 +0,11%  +0,51gr
  • USD dolar 4,1964 +0,07%  +0,31gr
  • GBP funt 5,2130 +0,19%  +0,99gr
  • CHF frank 4,6298 +0,56%  +2,57gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm