pieniadz.pl

Libet SA
Zmiana treści wpisu w zakresie zastawu rejestrowego ustanowionego na rzecz Banku BZWBK S.A. z/s we Wrocławiu na istotnych aktywach Spółki.

03-08-2015


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 15 / 2015
Data sporządzenia: 2015-08-03
Skrócona nazwa emitenta
LIBET S.A.
Temat
Zmiana treści wpisu w zakresie zastawu rejestrowego ustanowionego na rzecz Banku BZWBK S.A. z/s we Wrocławiu na istotnych aktywach Spółki.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd LIBET S.A. z/s we Wrocławiu ("Spółka") działając w wykonaniu obowiązków ustalonych w art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U.2013.1382; ze zmianami) oraz w §5 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2014.133 z późniejszymi zmianami) informuje, iż w dniu 3 sierpnia 2015 roku Spółka otrzymała postanowienie Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu dotyczące zmiany treści wpisu co do zakresu zastawu rejestrowego ustanowionego na rzecz Banku BZWBK S.A. z/s we Wrocławiu ("Bank") na istotnych aktywach Spółki, stanowiącego zabezpieczenie kredytu na rachunku bieżącym udzielonego Spółce przez Bank na podstawie umowy numer K00203/14 z dnia 7 sierpnia 2014 roku z późniejszymi aneksami, mocą którego rozszerzono zakres przedmiotowy w/w zastawu skutkiem czego tym zastawem rejestrowym na dzień opublikowania niniejszego raportu bieżącego objęte zostały sumarycznie ruchome składniki majątkowe zlokalizowane w sześciu zakładach produkcyjnych Spółki.

O zmianie w/w umowy kredytowej oraz umów zabezpieczeń będących podstawą zmiany w/w wpisu Spółka informowała szerzej w raporcie bieżącym numer 09/2015 z dnia 10 czerwca 2015 roku. Informacje te pozostają w pełni aktualne.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-06-06

+ więcej
  • EUR euro 4,4902 +0,11%  +0,51gr
  • USD dolar 4,1964 +0,07%  +0,31gr
  • GBP funt 5,2130 +0,19%  +0,99gr
  • CHF frank 4,6298 +0,56%  +2,57gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm