pieniadz.pl

Libet SA
Skonsolidowany raport roczny RS 2014

17-07-2015


skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport roczny RS 2014
(rok)
(zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za rok obrotowy 2014 obejmujący okres od 2014-01-01 do 2014-12-31
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
w walucie
data przekazania: 2015-07-17
LIBET SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
LIBET S.A. Materiałów budowlanych (mbu)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
53-332 Wrocław
(kod pocztowy) (miejscowość)
Powstańców Śląskich 5
(ulica) (numer)
(71) 33 51 101 (71) 33 51 100
(telefon) (fax)
gpw@libet.pl www.libet.pl
(e-mail) (www)
525-242-24-24 141349437
(NIP) (REGON)
(podmiot uprawniony do badania)

Nazwa arkusza:


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2014 2014
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

Nazwa arkusza:


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr 13/2015 z dnia 2015-07-17 o treści:


Zarząd LIBET S.A. z/s we Wrocławiu ("Spółka") działając w wykonaniu
obowiązków ustalonych w art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej
i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego
systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r.
(Dz.U.2013.1382, z późniejszymi zmianami) oraz zgodnie z §6 ust. 4
Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie
informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów
papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji
wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
(Dz.U.2014.133, z późniejszymi zmianami), niniejszym raportem bieżącym
informuje o konieczności dokonania korekty raportu rocznego i
skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2014 w punkcie 3.10
sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia do 31
grudnia 2014 oraz w punkcie 3.10 sprawozdania Zarządu z działalności
grupy kapitałowej za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014. Korekta
polega na dodaniu szczegółowych informacji i nie zmienia prawdziwości
prezentowanych uprzednio danych. Skorygowane raporty roczne zostaną
opublikowane po zakończeniu sesji giełdowej w dniu 17 lipca 2015.
Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm