pieniadz.pl

Libet SA
Zawarcie aneksów do umów znaczących (umowa kredytowa i umowy zabezpieczeń, zawarte z bankiem z BZWBK S.A. z/s we Wrocławiu).

10-06-2015


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 9 / 2015
Data sporządzenia: 2015-06-10
Skrócona nazwa emitenta
LIBET S.A.
Temat
Zawarcie aneksów do umów znaczących (umowa kredytowa i umowy zabezpieczeń, zawarte z bankiem z BZWBK S.A. z/s we Wrocławiu).
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd LIBET S.A. z/s we Wrocławiu ("Spółka") działając w wykonaniu obowiązków ustalonych w art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U.2013.1382; ze zmianami) oraz w §5 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2014.133 z późniejszymi zmianami) informuje, iż Spółka dnia 9 czerwca 2015 roku otrzymała podpisany przez drugą stronę: (a) a datowany na dzień 5 czerwca 2015 roku, aneks numer 2 do umowy o kredyt na rachunku bieżącym numer K00203/14 zawartej dnia 7 sierpnia 2014 roku z Bankiem Zachodnim WBK S.A. z/s we Wrocławiu, oraz datowany na dzień 6 czerwca 2015 roku, datowany na dzień 5 czerwca 2015 roku aneks numer 3 do umowy o kredyt na rachunku bieżącym numer K00203/14 zawartej dnia 7 sierpnia 2014 roku z Bankiem Zachodnim WBK S.A. z/s we Wrocławiu, mocą których przedłużono możliwość wykorzystania kredytu na rachunku bieżącym do dnia 30 września 2016 roku, jedoczesne zwiększając na okres do dnia 31 sierpnia 2015 roku limit tego kredytu do kwoty 23.000.000 PLN (zasadniczy limit kredytowy wynosi 20.000.000 PLN); (b) a datowany na dzień 5 czerwca 2015 roku aneks numer 1 umowy zastawu na zbiorze rzeczy ruchomych będący zabezpieczeniem kredytu na rachunku bieżącym o którym mowa powyżej, poprzez objęcie tym zastawem ruchomych składników majątkowych wymienionych w treści tego aneksu, skutkiem czego przedmiotowy zastawem rejestrowym objęte zostały sumarycznie ruchome składniki majątkowe zlokalizowane w sześciu zakładach produkcyjnych Spółki; (c) a datowany na dzień 5 czerwca 2015 roku aneks numer 1 do umowy o przelew wierzytelności z tytułu umowy ubezpieczenia ruchomości będących przedmiotem zastawu rejestrowego, którego treścią jest objęcie zakresem przedmiotowego przelewu wierzytelności praw z polis ubezpieczeniowych dotyczących majątku objętego zastawem.

W treści w/w aneksów dokonano także zmiany niektórych operacyjnych i technicznych warunków współpracy Stron o mniejszym znaczeniu.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm