pieniadz.pl

Libet SA
Skonsolidowany raport roczny RS 2014

19-03-2015


skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport roczny RS 2014
(rok)
(zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za rok obrotowy 2014 obejmujący okres od 2014-01-01 do 2014-12-31
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
w walucie
data przekazania: 2015-03-19
LIBET SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
LIBET S.A. Materiałów budowlanych (mbu)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
53-332 Wrocław
(kod pocztowy) (miejscowość)
Powstańców Śląskich 5
(ulica) (numer)
(71) 33 51 101 (71) 33 51 100
(telefon) (fax)
gpw@libet.pl www.libet.pl
(e-mail) (www)
525-242-24-24 141349437
(NIP) (REGON)
(podmiot uprawniony do badania)

Nazwa arkusza:


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2014 2013 2014 2013
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 269 723 219 958 64 447 52 402
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 17 872 15 596 4 270 3 716
III. Zysk (strata) brutto 10 836 8 338 2 589 1 986
IV. Zysk (strata) netto 8 877 6 133 2 121 1 461
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 19 794 13 603 4 730 3 241
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -34 505 -8 475 -8 244 -2 019
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 15 375 -7 860 3 674 -1 873
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 665 -2 732 159 -651
IX. Aktywa razem 411 592 380 425 96 566 91 731
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 190 400 168 109 44 671 40 536
XI. Zobowiązania długoterminowe 96 767 81 233 22 703 19 587
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 93 634 86 876 21 968 20 948
XIII. Kapitał własny 221 192 212 315 51 895 51 195
XIV. Kapitał zakładowy 500 500 117 121
XV. Liczba akcji 50 000 000 50 000 000 50 000 000 50 000 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO) 0,18 0,12 0,04 0,03


Pozycja od I do VIII wskazuje: (a) kolumna 1 i 3 stan za okres od
01.01.2014 do 31.12.2014, (b) kolumna 2 i 4 stan za okres 01.01.2014 do
31.12.2014. Pozycja od IX do XIV wskazuje: (a) kolumna 1 i 3 stan na
dzień 31.12.2014, (b) kolumna 2 i 4 stan na dzień 31.12.2013Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

Nazwa arkusza:


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm