pieniadz.pl

Libet SA
Zawarcie kontraktu Interest Rate Swap (IRS).

01-07-2013


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 17 / 2013
Data sporządzenia: 2013-07-01
Skrócona nazwa emitenta
LIBET S.A.
Temat
Zawarcie kontraktu Interest Rate Swap (IRS).
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd LIBET S.A. działając w wykonaniu obowiązków ustalonych w § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009, nr 33 poz. 259 z późniejszymi zmianami) niniejszym informuje, iż dnia 1 lipca 2013 roku LIBET S.A. ("LIBET") i Bank Polska Kasa Opieki S.A. z/s w Warszawie ("Pekao") zawarły umowę zakupu przez LIBET kontraktu Interest Rate Swap ("IRS") jako zabezpieczenia zmiennej stopy procentowej części kredytu udzielonego LIBET przez Pekao na podstawie umowy kredytów z 23 marca 2011 roku (opisanej w rozdziale 12 prospektu emisyjnego LIBET oraz raporcie bieżącym numer 13/2013 z dnia 04/06/2013). W/w kontrakt dotyczy połowy kwoty kredytu długoterminowego pozostającego do spłaty na dzień opublikowania niniejszego raportu a udzielonego LIBET w/w umową kredytów oraz obejmuje połowę wartości każdej z dwóch transz kredytowych.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm