pieniadz.pl

Libet SA
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2013

15-05-2013


skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2013
kwartał / rok
(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za 1 kwartał roku obrotowego 2013 obejmujący okres od 2013-01-01 do 2013-03-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości
Finansowej
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według polskich zasad rachunkowości opisanych w ustawie z dnia 29 września 1994 o rachunkowości (tekst jednolity z dnia 2 września 2009 r., Dz.U. Nr 152, poz. 1223 ze zmianami)
w walucie
data przekazania: 2013-05-15
LIBET SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
LIBET S.A. Materiałów budowlanych (mbu)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
53-332 Wrocław
(kod pocztowy) (miejscowość)
Powstańców Śląskich 5
(ulica) (numer)
(71) 33 51 101 (71) 33 51 100
(telefon) (fax)
gpw@libet.pl www.libet.pl
(e-mail) (www)
525-242-24-24 141349437
(NIP) (REGON)

Nazwa arkusza:


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-01-31 1 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 10 093 15 336 2 429 3 623
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej -7 183 -7 783 -1 729 -1 839
III. Zysk (strata) brutto -8 678 -9 354 -2 088 -2 210
IV. Zysk (strata) netto -7 182 -7 611 -1 728 -1 798
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -9 700 -15 380 -2 334 -3 634
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -2 181 -4 953 -525 -1 170
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 9 014 17 534 2 169 4 143
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -2 867 -2 799 -690 -661
IX. Aktywa razem 351 650 358 816 84 179 86 221
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 152 650 174 485 36 542 41 927
XI. Zobowiązania długoterminowe 83 668 98 501 20 029 23 669
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 68 982 75 984 16 513 18 258
XIII. Kapitał własny 199 000 184 331 47 637 44 293
XIV. Kapitał zakładowy 500 500 120 120
pozycje od IX do do XVI stanowią wybrane dane finansowe dotyczące sytuacji finansowej na dzień: (a) kolumna 1 i 3 -31.03.2012, (b) kolumna 2 i 4 - 31.03.2011 r.
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Nazwa arkusza:


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-09-22

+ więcej
  • EUR euro 4,6069 -0,31%  -1,41gr
  • USD dolar 4,3269 -0,22%  -0,96gr
  • GBP funt 5,3020 -0,63%  -3,37gr
  • CHF frank 4,7752 -0,12%  -0,57gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm