pieniadz.pl

Libet SA
Rekomendacja Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku LIBET S.A. za rok 2012.

08-05-2013


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 9 / 2013
Data sporządzenia: 2013-05-08
Skrócona nazwa emitenta
LIBET S.A.
Temat
Rekomendacja Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku LIBET S.A. za rok 2012.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd LIBET S.A ("LIBET", "Spółka") informuje, iż w dniu 7 maja 2013 roku podjął uchwałę, zgodnie z którą rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy (po dokonaniu stosownych ocen przez Komitet Audytu Rady Nadzorczej i Radę Nadzorczą LIBET S.A.) aby zysk netto za rok obrotowy 2012 w kwocie 8.265.134,06 złotych (słownie: osiem milionów dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy sto trzydzieści cztery złote i sześć groszy) został przeznaczony w całości na zwiększenie kapitału zapasowego spółki.

W ocenie Zarządu zatrzymanie zysku w spółce pozytywnie przełoży się na jej rozwój i realizację zamierzeń, w szczególności mając na uwadze niesprzyjające warunki makroekonomiczne. Celem Zarządu jest także kontynuacja działań ukierunkowanych na obniżenie poziomu zadłużenia spółki, zarówno krótko- jak i długoterminowego.

Powyżej zaprezentowane stanowisko Zarządu LIBET S.A. stanowi rekomendację w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2012. Wiążącą decyzję w tej sprawie – działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 2 Kodeksu Spółek Handlowych – podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LIBET S.A.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm