pieniadz.pl

Libet SA
Zmiana Umowy Znaczącej (umowy z Bankiem PeKaO S.A. – przedłużenie okresu wykorzystania kredytu na rachunku bieżącym).

24-04-2013


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 8 / 2013
Data sporządzenia: 2013-04-24
Skrócona nazwa emitenta
LIBET S.A.
Temat
Zmiana Umowy Znaczącej (umowy z Bankiem PeKaO S.A. – przedłużenie okresu wykorzystania kredytu na rachunku bieżącym).
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd LIBET S.A. z/s we Wrocławiu ("Emitent") działając w wykonaniu obowiązków ustalonych w §5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009, nr 33, poz. 259 z późniejszymi zmianami, "Rozporządzenie") niniejszym informuje, iż dnia 22 kwietnia 2013 roku Emitent zawarł z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. aneks do umowy kredytów z dnia 23 marca 2011 roku (opisanej szczegółowo w prospekcie emisyjnym Emitenta).

Przedmiotem tego aneksu jest przedłużenie na dotychczasowych warunkach kredytu na rachunku bieżącym, do dnia 31 maja 2013 roku.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm