pieniadz.pl

Libet SA
Zawarcie Umowy Znaczącej (EL SAN sp. z o.o. z/s w Lublinie).

15-04-2013


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 7 / 2013
Data sporządzenia: 2013-04-15
Skrócona nazwa emitenta
LIBET S.A.
Temat
Zawarcie Umowy Znaczącej (EL SAN sp. z o.o. z/s w Lublinie).
Podstawa prawna
Art. 65 ust. 1 Ustawy o ofercie - wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości
Treść raportu:
Zarząd LIBET S.A. z/s we Wrocławiu ("Emitent") działając w wykonaniu obowiązków ustalonych w §5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009, nr 33, poz. 259 z późniejszymi zmianami, "Rozporządzenie") niniejszym informuje, iż dnia 15 kwietnia 2013 roku Emitent zawarł z ELSAN sp. z o.o. z/s w Lublinie ("ELSAN") umowę o współpracy wraz z porozumieniem dodatkowym, regulującą wszelkie istotne elementy i warunki współpracy co do dystrybucji wytarzanej przez Emitenta kostki brukowej i innych materiałów nawierzchniowych w roku 2013 ("Kontrakt").

ELSAN jest wiodący dystrybutorem kostki brukowej, materiałów nawierzchniowych i elewacyjnych w rejonie Lubelszczyzny i polski wschodniej, posiadającym wieloletnie doświadczenie handlowe co do dystrybucji takich produktów, profesjonalnie zorganizowane punkty sprzedaży w Lublinie i w okolicach Warszawy. Niezależnie od tej działalności, EL-SAN prowadzi dalszą rozległą działalność biznesową w branży budowlanej, związaną w szczególności z wykorzystaniem kostki brukowej i innych materiałów nawierzchniowych i elewacyjnych, w tym w dużym rozmiarze działalność w zakresie wykonawcy w systemie zamówień publicznych w obszarze budownictwa jak i współpracy z wykonawcami podmiotami wykonującymi zadania w oparciu o środki publiczne w branży budowlanej.

Zgodnie z Kontraktem, Emitent zobowiązany jest dostarczać ELSAN kostkę brukową i inne materiały nawierzchniowe w ilościach i z uwzględnieniem cen sprzedaży ustalonych w zgodzie z Kontraktem, a ELSAN zobowiązany jest uiścić ceny sprzedaży towarów jak i wykonać dalsze obowiązki ustalone w Kontrakcie a związane w szczególności z wizualizacją punktów sprzedaży i należytą obsługą Klienta.

Strony zobowiązały się dołożyć wspólnie najwyższej staranności celem zwiększenia w całkowitym wolumenie zakupywanych przez ELSAN materiałów nawierzchniowych, produktów z linii LIBET Premium.

Co do Kontraktu podkreślenia wymaga, iż w jego treści ustalono istotne aspekty związane z optymalizacją planowaniem procesu produkcyjnego w kontekście oczekiwań rynku, co winno istotnie polepszyć dostępność oczekiwanych przez rynek Towarów oraz ograniczyć potrzebę produkcji towarów celem uzupełnia stanów magazynowanych, co było dotychczas istotnym elementem szybkiej odpowiedzi Emitenta ma potrzeby rynku.

Z zastrzeżeniem przedstawionych w niniejszym raporcie informacji, dalsze warunki Kontraktu nie odbiegają istotnie od warunków dostaw towarów powszechnie stosowanych w obrocie kostką brukową i materiałami nawierzchniowymi z jednostkami profesjonalnie zajmującymi się dystrybucją przedmiotowych materiałów i wyspecjalizowanymi w takiej dystrybucji.

Kontrakt nie został zawarty z zastrzeżenie warunku bądź terminu.

Zawarcie kolejnego Kontraktu uwzględniającego w szczególności w/w elementy jak i zawarcie innych podobnych kontraktów, w tym kontraktów o których Emitent informował poprzednimi raportami bieżącymi, stanowi wyraz determinacji Emitenta w podejmowaniu i wdrażaniu zamierzeń mających na celu optymalizację planowania procesu produkcyjnego w kontekście oczekiwań rynku, polepszenia dostępność oczekiwanych przez rynek Towarów i ograniczenie produkcji towarów magazynowanych następnie przez Emitenta.

Działania te w uzasadnianym przekonaniu Emitenta przyniosą – niezależnie od powyższego – istotny pozytywny skutek w zakresie logistyki produkcji i dostaw a także będą pozytywnie wpłynie na sytuację finansowa Emitenta poprzez zmniejszenie okresu zaangażowania środków finansowych w zmagazynowane towary.

Zakwalifikowania w/w umowy jako umowy znaczącej w rozumieniu przepisów Rozporządzenia dokonano w oparciu o kryterium opisane w §2 ust. 1 pkt. 44 ppkt. a) i § 2 ust. 2 zd. 4 Rozporządzenia, z uwzględnieniem w szczególności historycznej wysokości obrotów ze w/w podmiotem jak i jego poprzednikami prawnymi.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm