pieniadz.pl

Libet SA
Zestawienie raportów bieżących i okresowych LIBET S.A. w 2012 roku.

10-04-2013


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 6 / 2013
Data sporządzenia: 2013-04-10
Skrócona nazwa emitenta
LIBET S.A.
Temat
Zestawienie raportów bieżących i okresowych LIBET S.A. w 2012 roku.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Na podstawie art. 65 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 184, poz. 1539), tekst jednolity z dnia 9 października 2009 r. (Dz.U. Nr 185, poz. 1439), Zarząd LIBET S.A. niniejszym informuje, iż w 2012 roku LIBET S.A. publikowała następujące raporty:

Numer
raportu Data publikacji Temat Raportu
01/2012 31 stycznia 2012 Terminy publikacji raportów okresowych LIBET S.A. w roku 2012.
02/2012 1 lutego 2012 Rozwiązanie i zawarcie umowy znaczącej ze spółką zależną.
03/2012 9 marca 2012 Zmiana terminu publikacji raportu rocznego LIBET S.A. za rok 2011.
04/2012 14 marca 2012 Rekomendacja Zarządu dotycząca przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2011.
05/2012 22 marca 2012 Zestawienie raportów bieżących i okresowych LIBET S.A. w 2011 roku.
06/2012 30 marca 2012 Zmiana umowy znaczącej.
07/2012 23 kwietnia 2012 Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego za I kwartał 2012 roku.
08/2012 27 kwietnia 2012 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy LIBET S.A.
09/2012 11 maja 2012 ZWZA LIBET S.A. 31/05/2012 – projekt uchwały uprawnionego akcjonariusza.
10/2012 11 maja 2012 Sprostowanie omyłki pisarskiej stwierdzonej w raporcie bieżącym numer 9/2012.
11/2012 23 maja 2012 Odwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy LIBET S.A. planowanego na dzień 31/05/2012 roku.
12/2012 23 maja 2012 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy LIBET S.A. na dzień 21/06/2012 r.
13/2012 31 maja 2012 Zmiana umów znaczących zawartych przez Spółkę.
14/2012 31 maja 2012 Wybór podmiotu do: (a) przeglądu sprawozdania finansowego LIBET S.A oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LIBET S.A za pierwsze półrocze 2012 roku, (b) badania sprawozdania finansowego LIBET S.A oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LIBET S.A za rok 2012.
15/2012 14 czerwca 2012 ZWZA LIBET S.A. 21/06/2012 r. (Lista Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w ZWZA).
16/2012 21 czerwca 2012 Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej (P. Arkadiusza Podziewskiego).
17/2012 21 czerwca 2012 Powołanie Członka Rady Nadzorczej LIBET S.A.
18/2012 21 czerwca 2012 Wypłata dywidendy z zysku za rok 2011.
19/2012 21 czerwca 2012 Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na ZWZA (21/06/2012).
20/2012 21 czerwca 2012 Treść uchwał ZWZA LIBET S.A. 21/06/2012.
21/2012 26 czerwca 2012 Zawarcie umowy o pełnienie funkcji Animatora Emitenta.
23/2012 14 września 2012 Rejestracja zmian statutu LIBET S.A.
23/2012 28 września 2012 Rezygnacja Członka Zarządu (P. Roberta Napierała).
24/2012 31 października 2012 Informacja o transakcjach na instrumentach finansowych pośrednio powiązanych z akcjami Emitenta.
25/2012 16 grudnia 2012 Zawarcie znaczącej umowy dzierżawy.
26/2012 20 grudnia 2012 Zawarcie znaczącej umowy dzierżawy (spełnienie warunków zawieszających).
27/2012 21 grudnia 2012 Zawarcie umowy o pełnienie funkcji Animatora Emitenta.
28/2012 27 grudnia 2012 Zawarcie aneksu do umowy znaczącej (LIBET S.A. / LIBET 2000 sp. z o.o.).

Numer raportu Data publikacji Temat Raportu
R 2011 14.03.2012 Raport roczny 2011.
RS 2011 14.03.2012 Raport roczny skonsolidowany 2011.
QSR 1/2012 26.04.2012 Raport skonsolidowany za I kwartał 2012 roku
PSr 2012 31.08.2012 Raport skonsolidowany półroczny za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2012 roku.
QSR 3/2012 14.11.2012 Raport skonsolidowany za III kwartał 2012 roku

Zarząd LIBET S.A. wskazuje, iż niektóre z w/w raportów mogą w dacie publikacji niniejszego raportu być nieaktualne.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm